SFS 2009:1235 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

091235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:41) om finan-

siering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2

dels att 2 b § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2 a, 3, 5–7, 11–13, 17 och 23 §§ samt rubrikerna närmast före 7

och 23 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som

är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och TV-avgift enligt
denna lag under förutsättning dels att sändningstillstånd enligt 2 kap. 2 § för-
sta och andra styckena radio- och TV-lagen (1996:844) har meddelats den
som bedriver sändningsverksamheten, dels att tillståndet innehåller ett för-
bud mot att sända reklam.

2 a §

4

Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift

till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).

3 §

En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV-mottagare

1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,
2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller
3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att användas av dem

som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av lik-
nande slag.

5 §

5

Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av

TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för an-
nat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund
av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.

1 Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798

2 b § 2006:798.

3 Senaste lydelse 2006:1442.

4 Senaste lydelse 2006:798.

5 Senaste lydelse 2006:798.

SFS 2009:1235

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:41) om finan-

siering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2

dels att 2 b § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2 a, 3, 5–7, 11–13, 17 och 23 §§ samt rubrikerna närmast före 7

och 23 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som

är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och TV-avgift enligt
denna lag under förutsättning dels att sändningstillstånd enligt 2 kap. 2 § för-
sta och andra styckena radio- och TV-lagen (1996:844) har meddelats den
som bedriver sändningsverksamheten, dels att tillståndet innehåller ett för-
bud mot att sända reklam.

2 a §

4

Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift

till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).

3 §

En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV-mottagare

1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,
2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller
3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att användas av dem

som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av lik-
nande slag.

5 §

5

Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av

TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för an-
nat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund
av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.

1 Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798

2 b § 2006:798.

3 Senaste lydelse 2006:1442.

4 Senaste lydelse 2006:798.

5 Senaste lydelse 2006:798.

SFS 2009:1235

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1235

6 §

6

Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett

karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att avgift inte ska betalas för mottagaren,

2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhål-

landet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige.

Radio- och TV-avgiftens storlek m.m.

7 §

7

Radio- och TV-avgiften är 2 076 kronor för ett år. Den ska betalas i

fyra poster om 519 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast

sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden

ska avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att radio- och

TV-avgift ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i
första och andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.

11 §

8

Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har

anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit
in till RIKAB.

Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsda-

gen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom
tre månader från denna dag.

Radio- och TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har

upphört enligt första eller andra stycket ska betalas tillbaka till den avgifts-
skyldige eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kronor, betalas det
dock inte tillbaka.

12 §

9

Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom föreskriven tid, ska RI-

KAB sända en påminnelse till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala
inom den tid som RIKAB bestämmer. För påminnelsen ska den avgiftsskyl-
dige inom den bestämda tiden betala en påminnelseavgift. Regeringen får
meddela föreskrifter om påminnelseavgiftens storlek.

13 §

10

Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom den tid som har satts

ut i påminnelsen, ska den avgiftsskyldige också betala en tilläggsavgift inom
den tid som RIKAB bestämmer. Tilläggsavgiften är 40 procent av avgifts-
posten för perioden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

6 Senaste lydelse 2006:798.

7 Senaste lydelse 2008:1255.

8 Senaste lydelse 2006:798.

9 Senaste lydelse 2006:798.

10 Senaste lydelse 2006:798.

background image

2

SFS 2009:1235

6 §

6

Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett

karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att avgift inte ska betalas för mottagaren,

2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhål-

landet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige.

Radio- och TV-avgiftens storlek m.m.

7 §

7

Radio- och TV-avgiften är 2 076 kronor för ett år. Den ska betalas i

fyra poster om 519 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast

sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden

ska avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att radio- och

TV-avgift ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i
första och andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.

11 §

8

Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har

anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit
in till RIKAB.

Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsda-

gen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom
tre månader från denna dag.

Radio- och TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har

upphört enligt första eller andra stycket ska betalas tillbaka till den avgifts-
skyldige eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kronor, betalas det
dock inte tillbaka.

12 §

9

Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom föreskriven tid, ska RI-

KAB sända en påminnelse till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala
inom den tid som RIKAB bestämmer. För påminnelsen ska den avgiftsskyl-
dige inom den bestämda tiden betala en påminnelseavgift. Regeringen får
meddela föreskrifter om påminnelseavgiftens storlek.

13 §

10

Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom den tid som har satts

ut i påminnelsen, ska den avgiftsskyldige också betala en tilläggsavgift inom
den tid som RIKAB bestämmer. Tilläggsavgiften är 40 procent av avgifts-
posten för perioden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

6 Senaste lydelse 2006:798.

7 Senaste lydelse 2008:1255.

8 Senaste lydelse 2006:798.

9 Senaste lydelse 2006:798.

10 Senaste lydelse 2006:798.

background image

3

SFS 2009:1235

17 §

11

RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag ska anses

som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obe-
tald och förfallen till betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslu-
tet har begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats. Avser
beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har sänt en påminnelse
enligt 12 §.

Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som allmänt

mål.

Ändring av radio- och TV-avgiftens storlek

23 §

12

Ska radio- och TV-avgiften på grund av en ändring i denna lag beta-

las med ett annat belopp än tidigare, ska avgiftsposten för en period som lö-
per när ändringen träder i kraft beräknas enligt den tidigare radio- och TV-
avgiften för tiden före ikraftträdandet och enligt den nya avgiften för tiden
efter ikraftträdandet. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB ska inte ändra radio- och TV-avgiften enligt första stycket, om

den avgiftsskyldige före avgiftsperiodens utgång har anmält att hans eller
hennes innehav av TV-mottagaren har upphört.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Om TV-avgift som har betalats för 2010 överstiger den radio- och TV-

avgift som ska betalas enligt de nya föreskrifterna, ska avräkning göras mot
framtida avgifter. Avgift ska betalas tillbaka i den mån den motsvarar mer än
ett års avgift.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

11 Senaste lydelse 2006:798.

12 Senaste lydelse 2006:798.

background image

3

SFS 2009:1235

17 §

11

RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag ska anses

som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obe-
tald och förfallen till betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslu-
tet har begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats. Avser
beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har sänt en påminnelse
enligt 12 §.

Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som allmänt

mål.

Ändring av radio- och TV-avgiftens storlek

23 §

12

Ska radio- och TV-avgiften på grund av en ändring i denna lag beta-

las med ett annat belopp än tidigare, ska avgiftsposten för en period som lö-
per när ändringen träder i kraft beräknas enligt den tidigare radio- och TV-
avgiften för tiden före ikraftträdandet och enligt den nya avgiften för tiden
efter ikraftträdandet. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB ska inte ändra radio- och TV-avgiften enligt första stycket, om

den avgiftsskyldige före avgiftsperiodens utgång har anmält att hans eller
hennes innehav av TV-mottagaren har upphört.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Om TV-avgift som har betalats för 2010 överstiger den radio- och TV-

avgift som ska betalas enligt de nya föreskrifterna, ska avräkning göras mot
framtida avgifter. Avgift ska betalas tillbaka i den mån den motsvarar mer än
ett års avgift.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

11 Senaste lydelse 2006:798.

12 Senaste lydelse 2006:798.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009