SFS 2009:1236 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

091236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8, 12 och 17 §§ lagen (1998:1593)

om trossamfund ska ha följande lydelse.

8 §

Registreringen ska omfatta

1. trossamfundets namn och postadress,
2. trossamfundets stadgar,
3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor

om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer
eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.
Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registre-
ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

12 §

Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen

begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvida-
tion.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det,

trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha
innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar

trossamfundets rättigheter och skyldigheter.

17 §

Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registre-

ring enligt 7 eller 13 §,

2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och
3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången

i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraft-
trädandet.

1 Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70.

SFS 2009:1236

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1236

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)