SFS 2009:1237 Förordning om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

091237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm

som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen
(1996:1619).

2 §

Timkostnadsnormen för den som innehar F-skattsedel är 1 134 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte innehar F-skattsedel är 863 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

3 §

Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in

underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnads-
norm.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1237

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009