SFS 2009:1238 Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

091238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring
i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen
(1993:100)

1 ska ha följande lydelse.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till

utbildning som börjar efter utgången av maj 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2009:1238

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009