SFS 2009:1240 Förordning om omskärelse av pojkar

091240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om omskärelse av pojkar;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Socialstyrelsen ska fatta beslut om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499)

om omskärelse av pojkar inom två månader från det att en fullständig ansö-
kan har kommit in till Socialstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av ut-
redningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas
med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att hand-
läggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

2 §

Om Socialstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 6 § lagen

(2001:499) om omskärelse av pojkar begär att sökanden ska ge in certifikat,
intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är
uppfyllt, ska Socialstyrelsen godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Socialstyrelsen får dock
begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form
av en auktoriserad översättning till svenska.

3 §

I 3 § förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialsty-

relsen att meddela föreskrifter m.m. finns bestämmelser om att Socialstyrel-
sens får meddela föreskrifter som avses i 11 § lagen (2001:499) om omskä-
relse av pojkar.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av

pojkar som kommit in till Socialstyrelsen före ikraftträdandet men som ännu
inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1240

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1240

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)