SFS 2009:1241 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

091241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade upp-
gifter och som inte behöver registreras

nämnder som svarar
för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om
stöd och service till
vissa funktionshind-
rade

– handlingar som hör till enskildas personakter

Pensionsmyndigheten

– handlingar i försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial

polismyndigheter

– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen
(1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om om-
händertagande av berusade personer m.m. som av-
ser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden,
gripanden eller fängselanvändning och som inte
registreras i särskilda ärenden, och
– underrättelser från kriminalvården om permis-
sioner

– statistiskt primärmaterial

Riksbanken

SFS 2009:1241

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1241

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökning-

ar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller eko-
nomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna
i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning
i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2009:1025.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap

undersökningar av olycks-
händelser och räddnings-
insatser

Pensionsmyndigheten

undersökningar om pen-
sionsspararnas investe-
ringsbeteende och utfal-
let av detta

Regeringskansliet

undersökningar i Justitie-
departementet om lång-
tidsdömda (Ju 1986:C)

undersökningar i Justitie-
departementet dels om ut-
visning på grund av brott
(Ju 2001:J), dels om på-
följdsval och straffmät-
ning vid vållande till an-
nans död, grovt brott, och
vållande till kroppsskada
eller sjukdom, grovt brott

undersökningar om effek-
ter av förändringar inom
skatte-, bidrags- och so-
cialavgiftsområdet, om
inkomst- och förmögen-
hetsfördelning samt om
fördelningseffekter av de
offentliga välfärdssyste-
men

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas person-
liga förhållanden

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas person-
liga förhållanden

background image

3

SFS 2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts

av Premiepensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

undersökningar om ut-
veckling, förändring samt
effekter av åtgärder inom
områdena jakt och fiske,
djur, jord- och skogs-
bruk, livsmedel, lands-
bygd, miljö och natur-
resurser, energi, kom-
munikationer, närings-
verksamhet, arbetsmark-
nad, undervisning och ut-
bildning, socialtjänst, häl-
so- och sjukvård samt
tandvård

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009