SFS 2009:1243 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen

091243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör häl-

so- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd,
smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt
frågor om alkohol och missbruksmedel.

Socialstyrelsen ska verka för en god hälsa och social välfärd samt för

stödinsatser, omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolk-
ningen.

2 §

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande

av de handikappolitiska målen med anknytning till Socialstyrelsens verk-
samhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara sam-
lande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

3 §

Socialstyrelsen ska

1. verka för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt ve-

tenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt

verksamhetsområde,

3. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning ge-
nom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhets-

område,

6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete ge-

nom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av
insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade samt förmedla kunskap om
verkningsfulla metoder och arbetsformer,

SFS 2009:1243

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1243

7. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor utar-

beta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems lämp-
lighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

8. ansvara för Donationsregistret, hälsodataregister samt för att ta fram

och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsområde,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken,

10. utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom hälso- och sjuk-

vården samt socialtjänsten, och

11. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde.

Uppgifter i fråga om regelgivning

4 §

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna råd inom sitt

verksamhetsområde.

Uppgifter inom tillsyn

5 §

Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen inom sitt verksamhetsområde.

6 §

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor som gäller hälsoskydd en-

ligt 2, 5, 6 och 9 kap. miljöbalken och ska tillhandahålla underlag för till-
lämpningen av 3–4 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

7 §

Socialstyrelsen ska

1. ta till vara och sprida kunskap från tillsynen,
2. integrera ett barnperspektiv i sitt tillsynsarbete samt utveckla metoder

för hur den tillsyn som rör barn och unga ska genomföras, och

3. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt tillsynsarbete genom att be-

lysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickor och pojkars vill-
kor.

Övriga uppgifter

8 §

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvali-

tetsmål,

4. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

5. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv

2006/100/EG

2,

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

background image

3

SFS 2009:1243

6. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

7. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyd-
dets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

8. samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjuk-

vårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en katastrofmedi-
cinsk beredskap,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

10. handlägga ärenden om statsbidrag.

Samverkan

9 §

Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksam-

hetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

Arbetet med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i samverkan med

andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjuk-
vården är samordnad.

10 §

Socialstyrelsen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbets-

förmedlingen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

11 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Särskilda organ

Rådgivande organ

13 §

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation har till uppgift att

– vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
– ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten och mass-

medierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,

– följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och trans-

plantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,

– medverka i kvalitetssäkring och utbildning av donationsansvarig läkare

och kontaktansvarig sjuksköterska,

– medverka vid internationella kontakter och i framtagandet av nyckeltal,
– ge vägledning i etiska frågor, samt
– svara för frågor som gäller donationskort.
Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgif-

ter.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

background image

4

SFS 2009:1243

14 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att

– bistå Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom

vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krä-
vas för att få bevis om specialistkompetens,

– bistå Socialstyrelsen med att utarbeta målbeskrivningar som avses i

4 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område,

– stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialise-

ringstjänstgöringen,

– främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamhe-

ten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiserings-
tjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompe-

tens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

15 §

Rådet för samordning mot hiv/aids har till uppgift att

– verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra

sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på nationell, regional och lo-
kal nivå,

– se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt

överförbara och blodburna sjukdomar och om omvärldsförändringar av be-
tydelse för att kunna förebygga och begränsa konsekvenserna av dessa sjuk-
domar följs upp och analyseras,

– se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom berörda samhälls-

sektorer på lokal, regional och nationell nivå följs upp och analyseras,

– verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatise-

ring och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,

– identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell nivå och

inom berörda samhällssektorer,

– identifiera behov av kunskapsutveckling och kunskapsspridning,
– identifiera behov av kommunikations- och informationsinsatser,
– verka för att stödja ideella organisationers verksamhet inom området,
– bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och villkor för stat-

liga bidrag inom området,

– bidra till utvecklandet av övergripande principer för uppföljning och ut-

värdering av de insatser som fått statligt bidrag, samt

– verka för att utveckla det internationella samarbetet inom området.
Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande och nio andra ledamöter.

Beslutande organ

16 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Soci-

alstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, som har till
uppgift att avgöra

– rättsmedicinska ärenden,

background image

5

SFS 2009:1243

– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall,

– ärenden om tillstånd till sterilisering,
– ärenden om tillstånd till kastrering,
– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havande-

skap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

– ärenden om tillstånd till insemination,
– ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som vägrats i en-

lighet med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk integritet,

– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med pröv-

ning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det,

– ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med

ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, samt

– andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åkla-

garmyndighet eller en polismyndighet ska avge utlåtande om någons hälso-
tillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.
Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för denne ska ha erfarenhet som

lagfaren domare.

17 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Riks-

sjukvårdsnämnden, som har till uppgift att fatta beslut om rikssjukvård en-
ligt 9 a och 9 b §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra upp-

gifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter,

varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering och en ska representera Vetenskapsrådet.
Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för denne ska vara represen-
tanter från Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

18 §

Generaldirektören är myndighetschef.

19 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

20 §

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av regeringen

för en bestämd tid.

21 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen

för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna ska utses på förslag av Social-
styrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges
läkarförbund och minst en från universitet och högskolor på förslag av Hög-
skoleverket.

background image

6

SFS 2009:1243

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

22 §

Ordföranden i Rådet för samordning mot hiv/aids utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

23 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Social-

styrelsen.

25 §

Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska tillämpas på Social-

styrelsen.

Rapportering

26 §

Socialstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 8 § 3 rap-

portera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

Överklagande

27 §

Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen ska upphöra att gälla. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som beslutats före den 1 juli
2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)