SFS 2009:1244 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

091244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:196) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

5 §

1

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas

endast för att

1. utöva tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om re-

ceptregister,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av iden-

titet och behörighet av förskrivare av läkemedel, samt legitimerade sjukskö-
terskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i samband med bolagets be-
handling av personuppgifter enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteck-
ning,

5. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av för-

skrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av lä-
kemedel och andra varor som förskrivits, och

6. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:635.

SFS 2009:1244

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009