SFS 2009:1245 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

091245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1985:796) med vissa bemyn-

diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) till skydd för enskilda,

2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för en-

skilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av spru-

tor och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring

enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i
3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,

5. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation

får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktan-
svarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående,

6. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område ska innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 § samma lag, och

7. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 8 § 8 förordningen
(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad inrikt-
ning.

1 Senaste lydelse 2009:18.

SFS 2009:1245

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1245

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)