SFS 2009:1246 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

091246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2010 med följande belopp.

1 Senaste lydelse 2009:42.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

2 895

Södermanlands läns landsting

2 125

�stergötlands läns landsting

1 896

Jönköpings läns landsting

2 400

Kalmar läns landsting

2 665

Skåne läns landsting

2 941

Hallands läns landsting

3 229

Värmlands läns landsting

2 081

�rebro läns landsting

� för vårdplats på Universitetssjukhuset �rebro

2 113

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 355

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 124

Dalarnas läns landsting

2 317

Gävleborgs läns landsting

2 191

Västernorrlands läns landsting

2 315

Västerbottens läns landsting

� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 558

Norrbottens läns landsting

2 477

SFS 2009:1246

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1246

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsva-
rar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2010, lämnas med

a) 4 076 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 2 941 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 457 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp.
I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 2 941
kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:42.