SFS 2009:1247 Förordning om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

091247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:780) om
beräkning av balanstal

1;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Försäkringskassan ska för varje år beräkna balanstalet enligt 1 kap. 5 a

och 5 b §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i enlighet
med följande formel.

1. Balanstalet, BT,

där
t

= kalenderår om variabeln avser flöden, utgången av kalenderåret om

variabeln avser stockar

AT

= avgiftstillgång

BF

= buffertfond, det samlade marknadsvärdet av tillgångarna hos För-

sta–Fjärde och Sjätte AP-fonden. Med marknadsvärde avses det
värde som, enligt 6 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pen-
sionsfonder och 4 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,
ska upptas i fondernas årsredovisningar

= utjämnat värde för buffertfonden

S

= pensionsskuld

= utjämnat värde för avgiften till fördelningssystemet

1 Senaste lydelse 2004:910.

SFS 2009:1247

Utkom från trycket
den 4 december 2009

)

2

(

)

2

(

)

2

(

)

(

+

=

t

S

t

BF

t

AT

t

BT

)

(

)

(

)

(

t

OT

t

A

t

AT

×

=

3

)

2

(

)

1

(

)

(

)

(

+

+

=

t

BF

t

BF

t

BF

t

BF

⎟⎟

⎜⎜

×

⎟⎟

⎜⎜

×

×

+

+

=

)

1

(

)

(

)

(

)

3

(

)

3

(

)

(

3

)

2

(

)

1

(

)

(

)

(

3

1

t

KPI

t

KPI

t

KPI

t

KPI

t

A

t

A

t

A

t

A

t

A

t

A

[

])

3

(

),

2

(

),

1

(

)

(

=

t

OT

t

OT

t

OT

median

t

OT

BF

A

background image

2

SFS 2009:1247

= utjämnat värde för omsättningstiden

A

= avgiftsinkomst till fördelningssystemet

OT

= omsättningstid

KPI = konsumentprisindex för juni månad

2. Genomsnittlig pensionsålder, ,

där

i

= ålder vid utgången av ett kalenderår, åldersgrupp

R

*(t)

= den äldsta åldersgrupp som det under år t nybeviljats pension för

= summan av nybeviljat månatligt pensionsbelopp till personer i ål-

dersgruppen i år t

D

i (t)

= delningstal år t vid ålder i

3. Omsättningstiden, OT,

3.1 Intjänandetiden, IT,

för i = 16, 17, …,

för i = 17, 18, …, där

för i = 17, 18, …,

där
PR

i (t) =

summan av 16 % av pensionsgrundande inkomster beräknade en-
ligt 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
och 16 % av pensionsgrundande belopp beräknade enligt 3 kap.
samma lag intjänandeår t för åldersgruppen i

OT

R

heltal

närmaste

till

avrundas

,

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

61

*

)

(

61

*

*

*

R

t

D

t

U

i

t

D

t

U

(t)

R

t

R

i

i

i

t

R

i

i

i

=

=

×

×

×

=

)

(

)

(

)

(

t

UT

t

IT

t

OT

+

=

(

)

=

=

×

×

×

=

1

)

(

16

1

)

(

16

)

(

)

(

5

,

0

)

(

)

(

)

(

)

(

t

R

i

i

i

t

R

i

i

i

t

L

t

PR

i

t

R

t

L

t

PR

t

IT

2

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

1

t

N

t

PR

t

N

t

PR

t

PR

i

i

i

i

i

+

+

+

=

2

)

(

t

R

)

(

)

(

)

(

1

)

(

1

)

(

1

)

(

t

N

t

PR

t

PR

t

R

t

R

t

R

=

)

(

)

(

)

(

1

t

h

t

L

t

L

i

i

i

×

= −

1

)

(

t

R

1

)

(

16

=

t

L

)

1

(

)

(

)

(

1

=

t

N

t

N

t

h

i

i

i

1

)

(

t

R

)

(t

*

i

U

background image

3

SFS 2009:1247

N

i (t)

= antalet individer i åldersgruppen i som någon gång fram t.o.m. in-

tjänandeår t tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst eller pen-
sionsgrundande belopp och som inte registrerats som avlidna

3.2 Utbetalningstiden, UT,

,

för i = 61, 62, …,

där
R(t)

= den äldsta åldersgrupp som uppburit pension år t

= summan av pensionsutbetalningar i december år t till åldersgrup-

pen i

= summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick pension utbetald i december år t-1 men inte i
december år t

= summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick sin pension beviljad under år t och som inte
fick pension utbetald i december år t

4. Pensionsskulden, S,

där
SA

= pensionsskuld avseende pensionsåtagande som inte börjat utbetalas

(pensionsskulden till ”förvärvsaktiva”)

SP

= pensionsskuld till pensionerade i fördelningssystemet avseende

pensioner som utbetalas

PB

= summan av pensionsbehållningar enligt 5 kap. 2 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension

IPR = pensionsrätt för inkomstpension enligt 4 kap. 2–6 §§ samma lag

(

)

=

+

=

+

×

+

×

×

=

)

(

)

(

*

)

5

,

0

)

(

(

)

(

)

(

*

)

5

,

0

)

(

(

)

(

016

,

1

5

,

0

)

(

)

(

016

,

1

)

(

t

R

t

R

i

i

t

R

i

t

R

t

R

i

i

t

R

i

t

L

t

R

i

t

L

t

UT

)

(

)

(

)

(

*

1

*

t

he

t

L

t

L

i

i

i

×

= −

1

)

(

*

60

=

t

L

)

(

2

)

(

)

(

)

(

)

(

* t

Ud

t

Ud

t

U

t

U

t

he

i

i

i

i

i

×

+

+

=

)

(t

R

)

(t

U

i

)

(t

Ud

i

)

(

* t

Ud

i

)

(

)

(

)

(

t

SP

t

SA

t

S

+

=

)

(

)

(

)

(

)

(

t

TP

t

IPR

t

PB

t

SA

+

+

=

+

+

×

×

=

=

3

)

2

(

)

1

(

)

(

12

)

(

)

(

)

(

61

t

De

t

De

t

De

t

U

t

SP

i

i

i

t

R

i

i

(

)

)

(

016

,

1

)

(

)

(

2

1

)

(

*

)

(

1

*

1

*

t

L

t

L

t

L

t

De

i

t

R

i

j

j

i

j

j

i

=

+

×

+

×

=

background image

4

SFS 2009:1247

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

TP

= skattat värde för tilläggspension till personer som inte börjat att

lyfta sin tilläggspension.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 men tillämpas för

tid från och med den 25 november 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)