SFS 2009:1250 Förordning om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

091250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:159) om
investeringsstöd till äldrebostäder m.m.;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 16 §§ förordningen (2007:159) om in-

vesteringsstöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning för att stimulera anord-

nande, genom ny- eller ombyggnad, av

1. bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap.

5 § socialtjänstlagen (2001:453), eller

2. trygghetsbostäder enligt 2 §.

2 §

I denna förordning används följande ord och uttryck med den innebörd

som föreskrivs nedan:

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, sam-

varo, hobby och rekreation.

Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär ny-

tillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning.

Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara

nybyggnad, innebär

1. nytillskott av bostäder, eller
2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby

och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter
som avses i denna förordning.

Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen som på olika

sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna är hyresrätt,
kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av

1. en person som har fyllt 70 år,
2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år, eller
3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet samman-

bodde med den avlidne i trygghetsbostaden, om dödsfallet har inträffat efter
att bidrag beviljats.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och ut-

tryck i denna paragraf som har betydelse för ny- eller ombyggnad.

SFS 2009:1250

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1250

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

16 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagan-

de hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets be-
slut i ett överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första
stycket eller om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bidrag enligt denna förordning till trygghetsbostäder får dock lämnas

för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och med den 1 oktober 2009.
För sådan ny- eller ombyggnad som påbörjats eller färdigställts före den
1 januari 2010 ska ansökan enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrel-
sen inom sex månader från det att denna förordning träder i kraft.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)