SFS 2009:1251 Förordning om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

091251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om betygsrätt för viss utbildning inom
fordonsindustrin;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekniker

inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna i
denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning och utfärda
betyg när det gäller utbildningen enligt bestämmelser som gäller för det
offentliga skolväsendet, om

1. utbildningen inte kan utgöra en utbildning vid en sådan fristående skola

som avses i 9 kap. skollagen (1985:1100), och

2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren.

Villkor för tillstånd

Ledningen av utbildningen m.m.

2 §

För ledningen av utbildningen ska det finnas en rektor. Rektorn ska

hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn ska sär-
skilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har förvärvat pedagogisk insikt.

3 §

Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har

en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att
tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

Utbildningen

4 §

Utbildningen ska till sin nivå motsvara utbildning på ett nationellt pro-

gram i gymnasieskolan och kunna ge grundläggande behörighet till högsko-
leutbildning som påbörjas på grundnivå.

SFS 2009:1251

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1251

5 §

För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års

läroplan för de frivilliga skolformerna tillämpas i samma omfattning som för
gymnasieskolans nationella program.

6 §

Omfattningen av studierna ska betecknas med gymnasiepoäng.

Utbildningen inom varje ämne ska ske i form av en eller flera kurser. En

kurs ska omfatta minst 50 gymnasiepoäng och bör inte omfatta mer än
200 gymnasiepoäng. Poängantalet ska vara jämnt delbart med 50. I utbild-
ningen ska det även ingå ett projektarbete.

7 §

För varje kurs och för projektarbetet ska det finnas en kursplan. Statens

skolverk får meddela föreskrifter om kursplanen. Av kursplanen ska följande
framgå:

1. kursens mål och målen för projektarbetet,
2. den kunskapsnivå som alla elever minst ska ha uppnått vid kursens slut

eller efter genomfört projektarbete,

3. hur många gymnasiepoäng kursen omfattar, och
4. till vilket ämne kursen hör.
Kursplanen ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera

undervisningen.

8 §

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den ska

innehålla uppgifter om de val av kurser eleven gjort.

Behörighet

9 §

En sökande är behörig att delta i utbildningen, om han eller hon har

slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande samt har godkända
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik
eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Betyg m.m.

10 §

De föreskrifter om betyg m.m. i 7 kap. gymnasieförordningen

(1992:394) som gäller för nationella program ska i tillämpliga delar gälla för
den utbildning som avses i denna förordning, med undantag av vad som sägs
om lokala kurser i 7 kap. 4 § samt med undantag av 7 kap. 14 § andra och
tredje styckena och 7 kap. 15 § andra och tredje styckena.

Det som sägs i 7 kap. 7 § gymnasieförordningen om en annan gymnasie-

skola ska gälla en annan utbildning. Det som sägs i 7 kap. 4 och 12 §§ samt i
7 kap. 14 § första stycket i samma förordning om gymnasieskolan gäller den
utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs i 7 kap. 16 § 2 i
samma förordning om kommunen eller landstinget gäller utbildningsanord-
naren.

De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov samt

om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument och slutbetyg
ska tillämpas även för den utbildning som avses i denna förordning.

background image

3

SFS 2009:1251

11 §

För den som har fått ett slutbetyg från utbildningen får ett sådant slut-

betyg som avses i 4 kap. 10 § förordningen (2002:1012) om kommunal vux-
enutbildning inte utfärdas.

Ansökan

12 §

Tillstånd lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion.
Skolinspektionen får meddela föreskrifter om på vilket sätt ansökan ska

ges in och de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet.

Beslut om tillstånd

13 §

Statens skolinspektion beslutar om tillstånd.

Tillstånd ska lämnas om villkoren i denna förordning är uppfyllda.

Uppföljning och utvärdering

14 §

Den utbildningsanordnare som fått ett tillstånd enligt denna förord-

ning är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbild-
ningsverksamheten som Statens skolverk bestämmer samt att till Skolverket
och Statens skolinspektion lämna de uppgifter som myndigheterna begär.

Tillsyn

15 §

Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildning som tillstånd har

lämnats för enligt denna förordning.

�&terkallelse av tillstånd

16 §

Om utbildningsanordnaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd

enligt denna förordning, får Statens skolinspektion förelägga utbildningsan-
ordnaren att vidta åtgärder för att villkoren ska uppfyllas. Det ska i föreläg-
gandet anges vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är nödvändiga för
att villkoren ska vara uppfyllda.

Om föreläggandet inte följs får Skolinspektionen återkalla tillståndet.

�verklagande

17 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om
tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte
överklagas.

background image

4

SFS 2009:1251

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)