SFS 2009:1252 Lag om ändring i rättegångsbalken

091252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 5 och 10 §§ rättegångsbal-

ken ska ha följande lydelse.

21 kap.

5 §

2

Till offentlig försvarare ska förordnas en advokat som är lämplig för

uppdraget. Om det finns särskilda skäl, får till sådan försvarare utses någon
annan lämplig person som har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna
för behörighet till domaranställning. Företrädesvis bör det förordnas någon
som brukar förekomma som rättegångsombud vid domstolen.

Har den misstänkte till offentlig försvarare föreslagit någon som är behö-

rig för uppdraget, ska denne förordnas, om det inte finns särskilda skäl mot
det.

10 §

3

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna

medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättning-
en för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rim-
lig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en
timkostnadsnorm. Regeringen meddelar föreskrifter om timkostnadsnormen.

Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet

och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av
betydelse ger anledning till det.

När ersättningen bestäms ska i vissa fall en taxa tillämpas. Regeringen el-

ler den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
taxan och om beräkning av ersättningen för tidsspillan.

Ersättningen till offentlig försvarare får endast om det finns särskilda skäl

avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av
att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belä-
gen. På begäran av den misstänkte eller den föreslagna offentlige försvararen
ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av
rätten till ersättning.

1 Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65.

2 Senaste lydelse 1972:430.

3 Senaste lydelse 1996:1624.

SFS 2009:1252

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1252

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

En offentlig försvarare får inte förbehålla sig eller ta emot ersättning av

den misstänkte. Har detta skett är förbehållet utan verkan och den offentlige
försvararen ska till den misstänkte betala tillbaka vad han eller hon har tagit
emot. Den offentlige försvararen får dock förbehålla sig och ta emot skälig
ersättning för tidsspillan och utlägg som enligt fjärde stycket inte omfattas
av försvararens rätt till ersättning av allmänna medel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre bestämmelser ska gälla för offentliga försvarare som har förord-

nats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)