SFS 2009:1254 Lag om officiella veterinärer

091254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om officiella veterinärer;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Denna lag ska tillämpas på officiella veterinärer som inte är anställda

av en förvaltningsmyndighet.

2 §

En veterinär får efter ansökan förordnas som officiell veterinär. Rege-

ringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som prövar ansökan.

Den som har förordnats enligt första stycket får utföra sådana förvalt-

ningsuppgifter som ska utföras av en officiell veterinär enligt bestämmelser i
EG-förordning eller enligt lag eller annan författning som har sin grund i ge-
menskapsrätten. Förvaltningsuppgifterna kan innefatta myndighetsutövning.

3 §

Följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas

när en veterinär utför uppgifter som officiell veterinär

– 11 och 12 §§ om jäv,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 22 § om rätten att överklaga, samt
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

4 §

En veterinär som har förordnats enligt 2 § första stycket är skyldig att

låta sin verksamhet som officiell veterinär inspekteras. Regeringen meddelar
föreskrifter om vilken myndighet som ansvarar för inspektioner enligt denna
lag.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,
2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om av-

gifter för sådan utbildning,

3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 Jfr rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och
animaliska produkter (EGT L 13, 16.1.1997, s. 28, Celex 31996L0093).

SFS 2009:1254

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1254

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och
5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.

6 §

Beslut om att återkalla ett förordnande får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Andra beslut av en myndighet enligt denna lag eller föreskrifter med-

delade med stöd av lagen får inte överklagas.

Beslut om förordnande som officiell veterinär eller om återkallelse av så-

dant förordnande gäller omedelbart, om inte annat meddelas i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)