SFS 2009:1255 Lag om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

091255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande
att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av
varor;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1975:85) med bemyn-

digande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor ska införas två
nya paragrafer, 5 och 6 §§, av följande lydelse.

5 §

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut som Statens jordbruksverk har meddelat i ett enskilt fall enligt de

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,

2. beslut som en officiell veterinär som förordnats enligt lagen

(2009:1254) om officiella veterinärer har meddelat i ett enskilt fall enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och

3. beslut som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som
skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och
om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG

2.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvalt-

ningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell ve-
terinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

6 §

Beslut som avses i 5 § första stycket gäller omedelbart, om inte annat

meddelas i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 EUT L 146, 13.6. 2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

SFS 2009:1255

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009