SFS 2009:1256 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

091256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § djurskyddslagen (1988:534)2

ska ha följande lydelse.

38 §

3

En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som

förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Den myndighet som har förordnat den officiella veterinären ska föra det

allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos rege-

ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2008:660.

SFS 2009:1256

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009