SFS 2009:1257 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

091257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

21 §

2

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 §
får dock inte överklagas.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltnings-

domstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär
som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 Senaste lydelse 2006:810.

SFS 2009:1257

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009