SFS 2009:1259 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

091259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (2006:806) om provtag-

ning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

24 §

En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som

avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av
1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslu-

tet har meddelats av en organisation, eller

2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

SFS 2009:1259

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009