SFS 2009:1260 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

091260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (2006:807) om kontroll

av husdjur, m.m. ska ha följande lydelse.

20 §

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig förvalt-

ningsmyndighet eller en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om

en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i sa-
ken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en offi-
ciell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

SFS 2009:1260

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009