SFS 2009:1261 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

091261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)

dels att 26 och 52 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 a §, samt närmast före

26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om

1. vilt som har fällts under jakt,
2. vilt som ska tillfalla staten, och
3. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning
skett mellan ett motorfordon och vilt.

Polismyndighets befogenhet i vissa fall

26 a §

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motor-

fordon får polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska
kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i
uppdrag att vidta sådana åtgärder.

52 §

2

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela så-

dana föreskrifter eller beslut som avses i 23�25 och 29�30 §§, 31 § andra
och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första stycket
2, 48 § andra stycket och 50 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25.

2 Senaste lydelse 2007:1241.

SFS 2009:1261

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009