SFS 2009:1262 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

091262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 § jaktlagen (1987:259)2 ska

upphöra att gälla vid utgången av 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7.

2 Senaste lydelse av 39 § 2000:593.

SFS 2009:1262

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009