SFS 2009:1263 Förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

091263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förvaltning av björn,
varg, järv, lo och kungsörn (stora rovdjur). Förvaltningen syftar till att djur
av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den
svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbrednings-
områden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen
mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter
förebyggs och begränsas.

Förvaltningsområden

2 § För förvaltningen av stora rovdjur ska det finnas rovdjursförvaltnings-
områden enligt följande.

1. Norra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämt-

lands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala,

Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävle-
borgs län.

3. Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergöt-

lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hal-
lands län.

Samverkansråd

3 § För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd
för samverkan mellan länsstyrelserna inom området i frågor om förvaltning
av de stora rovdjuren. I samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjurs-
förvaltningsområdena ska företrädare för Sametinget ingå.

SFS 2009:1263

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1263

Fastställande av nivåer och inriktning för förekomsten av stora
rovdjur

4 §

Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till

1. det minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att

upprätthålla (miniminivå) för förekomsten av björn och lo i länet, och

2. inriktning för förekomsten av varg och järv i länet.
Samverkansrådet ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag enligt

första stycket till Naturvårdsverket lämna förslag till

1. miniminivåer för förekomsten av björn och lo i rovdjursförvaltnings-

området och i vart och ett av de län som ingår i området, och

2. regionala nivåer för förekomsten av varg och järv i rovdjursförvalt-

ningsområdet samt inriktningen för förekomsten av varg och järv i vart och
ett av de län som ingår i området.

5 §

Efter förslag av samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa

1. miniminivåer för förekomsten av björn och lo i vart och ett av rovdjurs-

förvaltningsområdena och länen, och

2. regionala nivåer för förekomsten av varg och järv i vart och ett av rov-

djursförvaltningsområdena samt inriktningen för förekomsten av varg och
järv i vart och ett av länen.

Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna enligt första stycket inom

ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arter-
nas naturliga utbredningsområden.

Översyn av nivåer och inriktning

6 § Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen
av miniminivåerna samt de regionala nivåerna och inriktningen för förekom-
sten av varg och järv enligt 4 § andra stycket.

Förvaltningsplaner och riktlinjer

7 §

Länsstyrelsen ska upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet.

Samverkansråden ska med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna, de

fastställda miniminivåerna samt de regionala nivåerna och inriktningen för
förekomsten av varg och järv utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för
rovdjursförvaltningen i rovdjursförvaltningsområdet.

Rovdjursinventering

8 §

Länsstyrelsen ska varje år undersöka hur många föryngringar av varg,

järv, lo och kungsörn som förekommer i länet (rovdjursinventering).

Inom renskötselområdet ska länsstyrelsen dessutom varje år efter samråd

med berörda samebyar undersöka hur många föryngringar av varg, järv och
lo som förekommer inom samebyns svenska betesområde och om arterna
förekommer regelbundet eller tillfälligt inom samebyn. Länsstyrelsen ska
även efter samråd med berörda samebyar undersöka om björn eller kungsörn
förekommer inom samebyns svenska betesområde.

Resultaten av rovdjursinventeringarna ska lämnas till Naturvårdsverket.

background image

3

SFS 2009:1263

9 §

Naturvårdsverket ska årligen granska och fastställa inventeringsresul-

tat för varg, järv, lo och kungsörn. Om vädret gjort det omöjligt att inventera
en art, ska Naturvårdsverket i stället göra en uppskattning av beståndet.

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år göra en uppskattning av

beståndet av björn.

Bemyndiganden

10 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Om rennäringen berörs, ska Naturvårdsverket höra Sametinget innan före-

skrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009