SFS 2009:1264 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

091264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om viltskadeförordningen (2001:724)
dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

9 §

Sametingets beslut om ersättning till en sameby ska grunda sig på re-

sultatet av undersökningarna enligt 8 § andra stycket förordningen
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Förekomst av varg, björn, järv, lo eller kungsörn som inte konstaterats av

länsstyrelsen ger rätt till ersättning endast om det finns särskilda skäl och fö-
rekomsten kan anses styrkt. Innan ersättning lämnas i sådana fall ska läns-
styrelsen ges tillfälle att yttra sig.

13 §

1

Naturvårdsverket, eller Sametinget när det gäller rennäringen, får

meddela föreskrifter om bidrag och ersättningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1362. Ändringen innebär bl.a. att tidigare första stycket upphör
att gälla.

SFS 2009:1264

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009