SFS 2009:1265 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

091265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 6

2, 273, 36 a4, 39 och 46 §§ ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 5 b § och 40 a § ska betecknas 5 c § och 40 b §,
dels att nya 5 c §, 9, 9 b, 15–18, 21, 23 a, 29, 34, 36–38, 40, 49 och 58 §§,

rubriken närmast före 40 § och bilagorna 2 och 3 till förordningen ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 5 b, 23 b–23 d,

24 a–24 d, 28 d och 40 a §§ samt närmast före 23 a, 23 c, 24 a, 40 och
40 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 5 a § ska införas en ny rubrik som lyder ”Skyl-

dighet att anmäla jaktresultat” och att det närmast före 7 § ska införas en ny
rubrik som lyder ”Föreskrifter om licensjakt efter älg och kronhjort”.

5 b §

Den som vid tillåten jakt har fällt eller påskjutit björn, varg, järv eller

lo ska anmäla detta till länsstyrelsen utan dröjsmål och senast samma dag.

5 c §

5

I en anmälan enligt 5 a eller 5 b § ska anges

1. namn, adress och telefonnummer till den som har fällt eller påskjutit

djuret,

2. var och när djuret fälldes eller påsköts,
3. vilket kön djuret har, om det är möjligt att fastställa, och
4. i fråga om älg och kronhjort, om det fällda djuret var en årskalv.

9 §

För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och

mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till

solens nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång

till två timmar före solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en

timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under tim-
men efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smyg-
jakt.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2001:451.

3 Senaste lydelse 2001:451.

4 Senaste lydelse 2009:310.

5 Senaste lydelse av tidigare 5 b § 2000:1216.

SFS 2009:1265

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1265

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket.

Om flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvud-
delen av marken är belägen.

Om tillstånd till jakt ges enligt 24 § eller 31 § första stycket, prövas dock

frågan om undantag från första stycket av den myndighet som beslutar om
jakten.

9 b §

6

I föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§, 20 § 2 samt

21, 23 a–23 d, 24, 29 och 31 §§ ska det anges

1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika ska-

dor eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och

5. den kontroll som kommer att ske.
Första stycket 1 gäller inte beslut av länsstyrelsen enligt 21 § första

stycket i fråga om undantag för rullstolsburen person med bestående rörelse-
hinder för jakt efter fågel från motordrivet fordon.

15 §

7

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet

besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna för-
ordning.

Naturvårdsverket får i föreskrifter eller i beslut i det enskilda fallet medge

undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller åter-
ges friheten.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från
1. förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder,

och

2. kravet i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin

vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen

får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att vid jakt använda
belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga om skydds-
jakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första stycket.

16 §

8 Trots det som föreskrivs i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om

tillsyn över hundar och katter får jakthundar som är lämpade för respektive
jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakt-
rättshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följan-
de:

6 Senaste lydelse 2007:682.

7 Senaste lydelse 2008:1412.

8 Senaste lydelse 2007:1242.

background image

3

SFS 2009:1265

Hund som förföljer vilt

efter

älg

den 21 aug.–den 31 dec. eller
den senare tidpunkt då jakten
ska vara avslutad

björn

den 21 aug.–den 30 sep. eller
den senare tidpunkt då jakten
ska vara avslutad

hjort och
rådjur

den 1 okt.–den 31 jan. eller den
tidigare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

vildsvin

den 1 aug.–den 31 jan.

rödräv

den 21 aug.–den 15 mars

lo

den 1 feb.–den 31 mars eller
den senare tidpunkt då jakten
ska vara avslutad

grävling
mårdhund
tvättbjörn

den 1 aug.–den 31 jan.

annat vilt den 21 aug.–den 28 (29) feb.

eller den tidigare tidpunkt då
jakten ska vara avslutad

Hund som inte förföljer
vilt

efter

fågel

den 16 aug.–den 15 apr., i
Värmlands, Dalarnas, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämt-
lands, Västerbottens och Norr-
bottens län dock t.o.m. den 30
apr.

annat vilt den 21 aug.–den 28 (29) feb.

eller den senare tidpunkt då
jakten ska vara avslutad

Hund som används vid
jakt under jord

efter

vildkanin
mårdhund

rödräv
mink
mård
grävling

den 1 juli–den 30 juni

allmän jakttid samt jakt enligt
bil. 4 till denna förordning

background image

4

SFS 2009:1265

17 §

9

Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av ska-

dat eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots det som fö-
reskrivs i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter, får en hund som står under sådan kontroll också användas för att söka
efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, el-
ler för annat viltvårdsändamål.

Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vild-

svin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna fin-
nas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera el-

ler markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund
som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mel-
lan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att
medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öp-
pet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

18 §

10

Hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30

september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett
olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet

med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållan-
dena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från

bestämmelserna i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hun-
dar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i be-
slut om delegering enligt 24 a eller 24 b §. Om Naturvårdsverket inte har
meddelat föreskrifter eller beslut om sådana undantag får länsstyrelsen
medge undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter el-
ler beslut.

21 §

11

Utöver vad som följer av 20 § får den myndighet som beslutar om

jakten i det enskilda fallet medge undantag från förbudet i 31 § första stycket
jaktlagen (1987:259) i fråga om jakt efter björn, varg, järv, lo, utter, valar
och fladdermöss samt när det är fråga om jakt som avses i 24 § eller 31 § för-
sta stycket 1 denna förordning. Om flera län är berörda och det är länsstyrel-
sen som beslutar om undantag, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där
huvuddelen av marken är belägen.

I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller,

skogshare, vikare, valar och fladdermöss samt i fråga om andra vilt levande
djurarter som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats
med N, n eller F får undantag medges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i

dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och

3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c §

ska kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a §
eller 31 § första stycket denna förordning.

9

Senaste lydelse 2007:1242.

10 Senaste lydelse 2007:1242.

11 Senaste lydelse 2001:451.

background image

5

SFS 2009:1265

Skyddsjakt och licensjakt

Förutsättningar för skyddsjakt

23 a §

12

Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte

försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens be-
stånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i
23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl

som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för mil-
jön,

2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske,

vatten eller annan egendom, eller

4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana

djur eller växter.

Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i

fåglars bon eller förstöra fåglars ägg.

23 b §

13

Om det finns förutsättningar enligt 23 a § och något annat inte föl-

jer av 24 b §, får Naturvårdsverket efter ansökan av den som riskerar att
drabbas av skada besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo, säl eller
örn.

Förutsättningar för licensjakt efter vissa rovdjur

23 c §

Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska

kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens be-
stånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämp-
lig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selek-
tivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

23 d §

Om det finns förutsättningar enligt 23 c § och något annat inte föl-

jer av 24 a §, får Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter björn, varg,
järv och lo.

Delegering av beslut om skyddsjakt och licensjakt

24 a §

Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelsen att besluta om

skyddsjakt eller licensjakt efter björn och lo med stöd av 23 b och 23 d §§
under förutsättning att

1. det finns en reproducerande stam av arten inom länet, och
2. antalet föryngringar för arten i länet och i det rovdjursförvaltningsom-

råde enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,
lo och kungsörn som länsstyrelsen hör till, överstiger de fastställda minimi-
nivåerna enligt 5 § samma förordning.

12 Senaste lydelse 2001:451.

13 Tidigare 23 b § upphävd genom 1998:1000.

background image

6

SFS 2009:1265

24 b §

Trots det som föreskrivs i 24 a § får Naturvårdsverket, om det finns

en reproducerande stam men antalet föryngringar inte överstiger de minimi-
nivåer som avses i 24 a § 2, eller om miniminivå saknas, överlämna till läns-
styrelsen att besluta om skyddsjakt eller licensjakt efter björn, varg, järv och
lo med stöd av 23 b och 23 d §§.

Naturvårdsverket ska i sitt beslut ange hur stort antal individer av arten

som högst får fällas under ett år.

24 c §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om beslut enligt 24 a §

och 24 b § första stycket.

Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att jaga rovdjur

med stöd av beslut enligt 24 a och 24 b §§ försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsom-
råde, eller möjligheten annars utnyttjas i stor omfattning. Om Naturvårdsver-
ket bedömer att så är fallet, får verket ändra eller återkalla ett sådant beslut.

24 d §

I ett beslut om jakt enligt 23 b och 23 d §§ får beslutande myndig-

het bestämma hur man ska förfara med ett dödat djur. Naturvårdsverket får
meddela föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet om hur man ska förfara
med dödade djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret be-
hållas av jakträttshavaren.

När beslut om jakt meddelas enligt 23 b och 23 d §§ får myndigheten

även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) och, när
det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på annans jaktområde.

28 d §

Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast

möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyndighet. Djuret får inte flyt-
tas utan medgivande från polismyndigheten.

29 §

14

Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än

björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.

Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara

med fångat eller dödat djur av art som avses i 33 § första stycket.

Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars bo-

plats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden
den 1 september–den 30 april får dock bara lämnas om det är absolut nöd-
vändigt för att förhindra allvarliga skador.

Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots

att jakt med andra medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, men dä-
remot inte boplats, förstöras under tiden den 1 maj–den 31 augusti inom om-
råden med allmän jakttid för bäver.

Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för

att sättas ut för jakt får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en
annan plats för att åter släppas fri.

Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att

årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär.

14 Senaste lydelse 2007:955.

background image

7

SFS 2009:1265

34 §

15

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om tillvaratagande av så-

dant vilt som tillfaller staten och som har skadats eller dödats av annan orsak
än påskjutning under legal jakt.

Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och

till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av
jakträttshavaren, om denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva
djuret eller ta hand om det.

Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får

dock viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på de villkor som anges
i andra stycket.

Andra och tredje styckena gäller även i fråga om sådana djur som under

fredningstid har avlivats eller fångats enligt 30 eller 40 §.

36 §

16

Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 §

första stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat
ett sådant djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyn-
dighet, oberoende av vem djuret tillfaller. Detsamma gäller i fråga om älg el-
ler hjort när djuret är fredat.

Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits el-

ler påträffats på dennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att
anmälan skett eller själv göra anmälan. Samma skyldighet åligger arrendator
och jakträttshavare.

37 §

En anmälan enligt 28 d eller 36 § ska innehålla uppgifter om var och

när djuret har dödats, omhändertagits eller påträffats.

38 §

När polismyndigheten har tagit emot en anmälan enligt 28 d eller

36 §, ska den se till att djuret tas om hand. Naturvårdsverket ska genom före-
skrifter eller beslut i det enskilda fallet bestämma hur det ska förfaras med
omhändertagna djur.

Viltolyckor och skadat vilt m.m.

40 §

Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter,

vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett
motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycks-
platsen och underrätta närmaste polismyndighet.

Har polismyndigheten underrättats om att sammanstötning skett med ett

djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första stycket får myn-
digheten uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare
eller markägare ska om möjligt underrättas om beslutet.

Naturvårdsverket får efter att ha hört Rikspolisstyrelsen meddela före-

skrifter som rör annat än polismyndighetens medverkan vid eftersök av djur
av sådan art som avses i första stycket och i 33 § första stycket.

15 Senaste lydelse 2002:551.

16 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

8

SFS 2009:1265

Ersättning för kostnader

40 a §

Ur viltvårdsfonden får lämnas ersättning för

1. polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på annat sätt spåra,

döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 § och kostnader för
eftersök enligt 40 § andra stycket, och

2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.
Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt polismyndig-

heten vid eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som efter-
söktes eller till deltagarna i det jaktlag denne tillhör.

Beslut om ersättning enligt första stycket meddelas av polismyndigheten.

Naturvårdsverket får efter att ha hört Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter
om ersättning.

Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för

forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan
mottagare, ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren.

40 b §

Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av

djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat
eller om avlivningen sker på annans mark.

49 §

17

Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är

300 kr och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som avses
i 28 § eller i punkterna 2–5 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte heller
sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga behov)
eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av den
som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har till-
stånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som av-

ses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får medge
undantag från anmälningsskyldigheten.

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet.

58 §

18

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt
denna förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § andra stycket 2, 4 §, om beslutet avser annat än re-

gistrering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje styckena, 12 a § tredje
stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 30 §, 36 § tredje stycket, 38 §, 39 § första
stycket, 47 § första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett
överklagat ärende inte får överklagas,

2. att andra beslut av polismyndighet än sådana beslut som avses under 1

får överklagas hos länsstyrelsen, samt

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses under 1 el-

ler som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas hos Naturvårds-
verket.

17 Senaste lydelse 2007:126.

18 Senaste lydelse 2008:1412.

background image

9

SFS 2009:1265

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 i fråga om 6, 9, 9 b,

15–18, 21, 23 a–23 d, 24 a–24 d, 27, 29, 49 och 58 §§ och i övrigt den 1 ja-
nuari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

10

SFS 2009:1265

Bilaga 2

19

Tider för jakt efter älg

Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den sär-
skilda jakttiden ska, i fråga om licensområden som avses i 33 § andra stycket
och tredje stycket 2 jaktlagen (1987:259) och älgskötselområden, av länssty-
relsen bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst
70 dagar. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensområden
som avses i 33 § andra stycket jaktlagen besluta att under viss del av jaktti-
den jakt endast får bedrivas efter vuxen älg av visst kön eller efter kalv.

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Väster-

bottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens
län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om
en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till rensköt-
seln eller snöförhållandena. För licensområden som avses i 33 § tredje
stycket 1 jaktlagen ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som läns-
styrelsen bestämmer. Områden som allmänheten brukar använda för frilufts-
ändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före sön-
och helgdag.

Jakttiden ska ta sin början i:

19 Senaste lydelse 2007:1242.

Värmlands län:

första måndagen i september

Torsby kommun
Dalarnas län:
Malung-Sälens kommun, Orsa

kommun, Rättviks kommun, Älvda-
lens kommun och de delar av Mora
kommun som ligger norr om sjön Sil-
jan och de delar av kommunen som
ligger norr om väg 45 väster om tät-
orten Mora

background image

11

SFS 2009:1265

Bilaga 3

20

Tider för jakt efter kronhjort

Skåne län

Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller
flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober–den 31 januari.

Övriga delar av landet

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 au-
gusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra månda-
gen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller
vaktjakt.

20 Senaste lydelse 2001:451.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009