SFS 2009:1266 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

091266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver1 att det i livsmedelsförordningen (2006:813) ska

införas tre nya paragrafer, 17 a, 17 b och 20 a §§, samt närmast före 17 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Handläggning av ärenden om tillstånd

17 a §

Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller

godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som
visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande doku-
ment från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av doku-
mentet till svenska.

17 b §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken

en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd.

20 a §

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har

enligt artiklarna 6−9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedels-
rester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG2. När det gäller ansökningar
om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som
ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter
samråd med Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt ar-

tikel 38 i samma förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 17 a

och 17 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 17 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som

har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006

om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex

32006L0123).

2 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1 (Celex 32005R0396).

SFS 2009:1266
Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1266

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)