SFS 2009:1267 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

091267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§,

samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast efter rubriken Behöriga myndigheter

ska införas en ny paragraf, 9 c §, av följande lydelse.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a §

Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller

godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som
visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande doku-
ment från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av doku-
mentet till svenska.

9 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en

myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd.

9 c §

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt artiklarna 6−9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/
2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester
i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och
om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG2. Uppgifterna ska utföras efter
samråd med Jordbruksverket. När det gäller ansökningar om gränsvärden för
sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är
godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även
Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt ar-

tikel 38 i samma förordning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006

om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex

32006L0123).

2 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1 (Celex 32005R0396).

SFS 2009:1267
Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1267

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 9 a

och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som

har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)