SFS 2009:1268 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

091268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll
av husdjur, m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur, m.m. ska införas två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§, samt närmast
före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Handläggning av ärenden om tillstånd

7 a §

Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg el-

ler andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt,
ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke-auktoriserad
översättning av dokumentet till svenska.

7 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken ver-

ket ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas i frå-

ga om 7 a § endast på ansökningar som har kommit in till Jordbruksverket
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1268

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009