SFS 2009:1269 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

091269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kon-

troll av narkotika

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska dock till-

lämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1993:784.

SFS 2009:1269

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1269

Bilaga 1

2

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt
Narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]

pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller veten-

skapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)
Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)

-6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

2 Senaste lydelse 2009:1026.

background image

3

SFS 2009:1269

Smärtstillande medel

karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tramadol med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt

bruk som innehåller högst 400 mg tramadol per avdelad dos i blandning med
en eller flera andra ingredienser eller som innehåller högst 10 procent trama-
dol om beredningarna inte är avdelade i doser

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone
fenazepam

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska

delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata
(toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svam-
par som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är fram-
odlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska

delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka
hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de före-
kommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr

1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma be-
stämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om änd-
ring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/
2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr

background image

4

SFS 2009:1269

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001

3,

rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsys-
tem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG)
nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1782/2003

4 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000

om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som
odlas för fiberproduktion

5 och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 givits
in till behörig myndighet.

3 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

4 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

5 EGT L 193, 29.7.2000, s.16 (Celex 32000R1673).