SFS 2009:1270 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

091270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 29 kap. 4 § samt rubriken närmast före 29 kap. 4 § ska ha följande

lydelse,

dels att bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

29 kap.

Radio- och TV-avgift

4 §

Sekretess gäller i ärende som avser radio- och TV-avgift för uppgift om

en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om upp-
giften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksam-
heten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk för-
fattningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten
har uppdragits åt organet.

1 Prop. 2008/09:195 och prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3, rskr 2009/10:61.

Organ

Verksamhet

Posten Aktiebolag

medverkan vid val (SFS 1993:1689
och 1993:1690), folkomröstning
(SFS 1993:1696), särskild postdel-
givning (SFS 1993:1688), tullkon-
troll (SFS 1993:1698),

SFS 2009:1270

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1270

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

utlämnande av körkort (SFS
1993:1695) samt handläggning av
flyttningsanmälningar (SFS
1993:1699)

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

ärenden om radio- och TV-avgifter
(SFS 1989:41)

Statens Bostadsfinansieringsaktiebo-
lag, SBAB och SBAB, Statens Bo-
stadslåneaktiebolag samt det av sta-
ten ägda bolag som övertar ansvaret
för de statligt finansierade bostadslå-
nen

förvaltning av de lån som anges i bi-
lagan till lagen (1996:1179) om änd-
rade förutsättningar för vissa statligt
reglerade bostadslån m.m. samt lån
enligt förordningen (1989:858) om
ersättningslån för bostadsändamål, i
den mån handlingarna inkommit el-
ler upprättats före den 1 januari
1997, och för tiden därefter sådana
handlingar i låneärenden enligt för-
ordningen (1983:1021) om tilläggs-
lån för ombyggnad av bostadshus,
m.m. som överlämnas av Boverket
samt handlingar i ärenden om icke
utbetalda bostadslån till ny- eller
ombyggnad enligt nybyggnadslåne-
förordningen (1986:692) för bostä-
der eller ombyggnadslåneförord-
ningen (1986:693) för bostäder

Synskadades Riksförbund

ärenden om tilldelning eller återta-
gande av dispositionsrätt till ledar-
hund samt ärenden om tilldelning
och återtagande av ledarhund (SFS
2005:340)

Veterinärer förordnade enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinä-
rer

verksamhet som officiell veterinär
(SFS 2009:1254)