SFS 2009:1271 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

091271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13, 14 och 15 §§ lagen (1970:417)

om marknadsdomstol m.m.

2 ska ha följande lydelse.

13 §

3

Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 1 § lagen
(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl
framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökanden åberopar.

14 §

4

Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid samman-

träde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa
den utredning de vill åberopa.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är
sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträ-
de.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den

utsträckning domstolen bestämmer.

15 §

5

Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om till-

fredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansö-
kan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträ-
de.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtals-

villkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 §
första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att

den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, så-
vida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller
sig undan.

1 Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84.

2 Lagen omtryckt 1984:294.

3 Senaste lydelse 2004:452.

4 Senaste lydelse 2004:452.

5 Senaste lydelse 2004:452.

SFS 2009:1271

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1271

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)