SFS 2009:1272 Lag om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

091272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (2000:662) om

Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

1 §

För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga

kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska det finnas ett forskningsråd,
Vetenskapsrådet.

2 §

Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av

elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestäm-
mer.

3 §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets upp-

gifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets
styrelse ska utses.

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.
2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som utsetts i

enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som ledamöter i styrelsen, dock
längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5, rskr. 2009/10:82.

SFS 2009:1272

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009