SFS 2009:1273 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

091273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande,

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förord-

ningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elek-

torsförsamlingar utses samt om elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,
– ämnesråden,
– styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-

hällsbyggande.

3 §

Det ska finnas en elektorsförsamling för varje forskningsråd. Elektors-

församlingen för Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till ämnesråden.
Elektorsförsamlingarna ska välja de ledamöter som inte utses av regeringen.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingar för forskningsråden

1 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer,

varav 55 elektorer för ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
55 elektorer för ämnesområdet för medicin och hälsa samt 55 elektorer för
ämnesområdet för natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

SFS 2009:1273

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1273

Elektorer

Regioner

2 §

Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner som anges i bila-

gan till denna förordning. Inom varje region ansvarar ett universitet för att
elektorer utses:


Region 1: Uppsala universitet
Region 2: Lunds universitet
Region 3: Stockholms universitet
Region 4: Göteborgs universitet
Region 5: Umeå universitet
Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

3 §

Elektorerna ska utses av

1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i fakultetsnämn-

der,

2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i andra motsva-

rande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan
till denna förordning, och

3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är ledamöter i

nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en högskola med konstnärlig
utbildning.

De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande organ

och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning får, om det
behövs, utse en särskild valkommitté som utser elektorer. Valkommittén bör
bestå av personer som enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och
3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en fakultets-
nämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

4 §

Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer utses i en

region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha hört de universitet, högskolor och
övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen,
bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om hur elektorer
i övrigt ska utses.

Fördelningen av elektorer inom regionen bör
– vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt kompetenta

lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet vid respektive
högskola eller övriga myndigheter inom regionen,

– ha en representativ ämnesmässig spridning, och
– vara jämn mellan könen.

background image

3

SFS 2009:1273

Fördelning av elektorer mellan regioner

5 §

Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas enligt följan-

de tabell.

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Region

Antal elektorer

1

6

2

11

3

12

4

15

5

7

6

4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande
Region

Antal elektorer

1

20

2

8

3

5

4

16

5

4

6

2

Elektorsförsamling för Vetenskapsrådet
Ämnesområde

Region

Antal elektorer

Humaniora-

1

11

samhällsvetenskap

2

11

3

13

4

11

5

6

6

3

Medicin och hälsa

1

6

2

9

3

23

4

7

5

6

6

4

Natur- och

1

12

teknikvetenskap

2

11

3

11

4

10

5

6

6

5

background image

4

SFS 2009:1273

Ersättare

6 §

För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet

7 §

Behörig att vara elektor och ersättare är den som får delta i val till

1. fakultetsnämnd enligt 2

kap. 6 § andra stycket högskolelagen

(1992:1434),

2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap. 6 § andra

stycket högskoleförordningen (1993:100), och

3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som

anges i bilagan till denna förordning.

Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 §

andra stycket förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan är röst-
berättigade vid val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som enligt

3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röst-
berättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden.

8 §

För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs också att minst

fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet
för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

9 §

En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en

elektorsförsamling.

10 §

Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter som anges i

bilagan till denna förordning avgör om de personer som föreslagits som
elektorer och ersättare är behöriga enligt 7–8 §§.

Protokoll

11 §

Protokoll ska föras vid ett sammanträde där elektorer utses till en

elektorsförsamling. Namnen på de utsedda elektorerna och ersättarna ska
protokollföras. De universitet som anges i 2 § ansvarar för att protokoll upp-
rättas där samtliga inom regionen utsedda elektorer och ersättare upptas.

Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av de utsedda

elektorerna och ersättarna, till de universitet, högskolor och övriga myndig-
heter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen samt till det
forskningsråd som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och ämnesråd

12 §

Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd är den

som har hög vetenskaplig kompetens.

13 §

En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller

ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett

ämnesråd eller i ett forskningsråd.

background image

5

SFS 2009:1273

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

14 §

Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och vid ett

särskilt sammanträde utse en valberedning. En valberedning ska ha en jämn
könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

15 §

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ska även föreslå ersättare.

16 §

En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska ha

en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområ-
det för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter och förslag till ersättare ska vidare, om det inte

finns särskilda skäl, bestå till hälften av kvinnor och till hälften av män.

17 §

Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersätta-

re om sitt förslag.

Valsammanträde

18 §

Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt

valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats
som bestäms av det forskningsråd till vilket elektorsförsamlingen hör.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla

detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns
ställe.

Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två personer att jus-

tera protokollet.

19 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande får även föreslå ersättare och, sedan valet av ledamöter
har förrättats, lämna ytterligare förslag på ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

20 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till

Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga kompetens bör
representera de större ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio leda-

möter till ämnesrådet för ämnesområdet.

background image

6

SFS 2009:1273

21 §

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och social-

vetenskap respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

22 §

Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

23 §

En giltig valsedel för val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse

ska innehålla sex namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska innehålla nio

namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter till Forskningsrådet för arbetsliv

och socialvetenskap respektive till Forskningsrådet för miljö, areella näring-
ar och samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

24 §

Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de

flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många val-
sedlar ska lotten fälla utslaget.

25 §

Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig ersättare väljas

för var och en av ledamöterna i Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap och i Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande.

Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Om-

röstning ska förrättas med slutna valsedlar. En giltig valsedel ska innehålla
ett namn.

Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal ska lotten fälla

utslaget.

Protokoll

26 §

Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. I protokollet

ska namnen tas upp på de valda ledamöterna. I de fall ersättare har valts ska
även namnen på de valda ersättarna tas upp. Protokollet ska skrivas under av
ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna

och ersättarna, till det forskningsråd valet avser och till regeringen.

Överklagande

27 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009. Genom förord-

ningen upphävs förordningen (2009:976) om elektorsförsamling vid forsk-
ningsråd och ämnesråd.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

7

SFS 2009:1273

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet
Örebro universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet
Växjö universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Malmö högskola

Region 3

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan på Gotland
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm

Region 4

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Chalmers tekniska högskola AB

background image

8

SFS 2009:1273

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Region 5

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Institutet för rymdfysik

Region 6

Linköpings universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping