SFS 2009:1274 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

091274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 18–21 §§ och 27 § förordningen (2009:975)

med instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

18 §

Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses enligt för-

ordningen (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnes-
råd. Dessa ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland ordföranden,

ska utses av regeringen.

19 §

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom generaldirektören,

ska utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder
i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utsetts enligt förordningen

(2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska
regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för åter-
stående delen av mandatperioden.

20 §

Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt förordningen

(2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Dessa
ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens.

De två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa som avses i 11 § ska

utses av regeringen.

21 §

Ämnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får inte utses

till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utsetts enligt förordningen

(2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska
regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för åter-
stående delen av mandatperioden.

27 §

Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2009:1273) om elektors-

församling vid forskningsråd och ämnesråd och personalföreträdarförord-
ningen (1987:1101).

SFS 2009:1274

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1274

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och

med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny
styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)