SFS 2009:1275 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

091275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska ha följande
lydelse.

8 §

1

Sju ledamöter i styrelsen och deras ersättare utses enligt förordningen

(2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Ordfö-
randen samt fem ledamöter och fem ersättare till dessa utses av regeringen.
Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag från forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen

ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd.

1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot eller

ersättare till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot eller
ersättare i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och
med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:977.

SFS 2009:1275

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009