SFS 2009:1276 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

091276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1024) med instruk-

tion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

dels att 19 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

19 §

Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras ersätt-

are utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två
mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt förordningen

(2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Reger-
ingen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag av Forskarrådet.

2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot eller

ersättare till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot eller
ersättare i Forskarrådet till dess att ett nytt Forskarråd har utsetts, dock längst
till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:1276

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009