SFS 2009:1278 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

091278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den

14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

– artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för

tulländamål (TIS-konventionen), och

– artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europe-

iska polisbyrån (Europol)

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37 (Celex 32009D0371).

SFS 2009:1278

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009