SFS 2009:1279 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

091279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:13, bet. 2009/10:JuU8, rskr. 2009/10:66.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2006:397 (jfr 2007:67).

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig internationell
överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

52. Europol

Europols direktör,
biträdande direktörer
och personal

Rådets beslut av den 6
april 2009 om inrättande
av Europeiska polisbyrån
(Europol)

SFS 2009:1279

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009