SFS 2009:1283 Lag om ändring i brottsbalken

091283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 3 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

9 kap.

3 a §

2

Den som, i strid med föreskrifter eller villkor, använder ett bidrag

eller utnyttjar en förmån som finansieras över eller på annat sätt påverkar
Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar
för ett annat ändamål än det som bidraget eller förmånen har beviljats för,
döms för subventionsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år. I ringa
fall ska inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81.

2 Senaste lydelse 1999:197.

SFS 2009:1283

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009