SFS 2009:1286 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

091286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna om utbyte av
upplysningar avseende skatter;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket

Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antil-
lerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet.
Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:25, bet. 2009/10:SkU20, rskr. 2009/10:56.

SFS 2009:1286

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1286

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS, IN RESPECT OF
THE NETHERLANDS ANTIL-
LES, FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION WITH RESPECT
TO TAXES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
KONUNGARIKET NEDERLÄN-
DERNA SÅVITT AVSER NEDER-
LÄNDSKA ANTILLERNA OM
UTBYTE AV UPPLYSNINGAR
AVSEENDE SKATTER

The Kingdom of Sweden and the

Kingdom of the Netherlands, in re-
spect of the Netherlands Antilles, de-
siring to facilitate the exchange of
information with respect to taxes,
have agreed as follows:

Konungariket Sverige och

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna, som
önskar främja utbytet av upplys-
ningar avseende skatter, har kommit
överens om följande:

Article 1

Object and scope of this Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall provide
assistance through exchange of in-
formation that is foreseeably relevant
to the administration and enforce-
ment of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such in-
formation shall include information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment and collec-
tion of such taxes, the recovery and
enforcement of tax claims, or the in-
vestigation or prosecution of tax
matters. Information shall be ex-
changed in accordance with the pro-
visions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the man-
ner provided in Article 8. The rights
and safeguards secured to persons by
the laws or administrative practice of
the Requested Party remain appli-
cable to the extent that they do not
unduly prevent or delay effective ex-
change of information.

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpnings-
område

1. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande parterna ska biträda
varandra med handräckning genom
utbyte av upplysningar som kan an-
tas vara relevanta vid tillämpningen
och verkställigheten av de avtalsslu-
tande parternas interna lagstiftning
avseende skatter som omfattas av
detta avtal. Sådana upplysningar in-
begriper upplysningar som kan an-
tas vara relevanta för fastställande,
taxering och uppbörd av sådana skat-
ter, för indrivning och andra exeku-
tiva åtgärder beträffande skatteford-
ringar eller för utredning eller åtal i
skatteärenden. Upplysningarna ska
utbytas i enlighet med bestämmel-
serna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 8.
De rättigheter som tillkommer perso-
ner enligt den anmodade partens lag-
stiftning eller administrativa praxis
förblir tillämpliga i den utsträckning
de inte otillbörligt hindrar eller för-
dröjer ett effektivt utbyte av upplys-
ningar.

background image

3

SFS 2009:1286

2. As regards the Kingdom of the

Netherlands, this Agreement shall
apply only to the Netherlands Antil-
les.

3. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of the rules on mutual legal
assistance in criminal matters.

2. Såvitt avser Konungariket

Nederländerna ska detta avtal tilläm-
pas endast med avseende på Neder-
ländska Antillerna.

3. Avtalet ska inte påverka till-

lämpningen i de avtalsslutande par-
terna av bestämmelserna om ömsesi-
dig rättslig hjälp i brottmål.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyl-

dig att lämna upplysningar som var-
ken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are:

(a) in the Netherlands Antilles:
(i) the income tax (inkomstenbe-

lasting);

(ii) the wages tax (loonbelasting);
(iii) the profit tax (winstbelasting);
(iv) the surtaxes on the income

and profit tax (opcenten op de
inkomsten – en winstbelasting);

(b) in Sweden:
(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

(iii) the income tax on non-resi-

dents (den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

(iv) the income tax on non-resi-

dent artistes and athletes (den sär-
skilda inkomstskatten för utomlands
bosatta artister m.fl.);

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten); and

(vi) the yield tax on pension funds

(avkastningsskatten på pensionsme-
del).

Artikel 3

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är:

a) i Nederländska Antillerna:
1) inkomstskatten,

2) löneskatten,
3) vinstskatten, och
4) tilläggsskatterna på inkomst

och vinst,

b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

5) den kommunala inkomstskat-

ten, och

6) avkastningsskatten på pen-

sionsmedel.

background image

4

SFS 2009:1286

2. This Agreement shall also

apply to any identical taxes imposed
after the date of signature of this
Agreement in addition to or in place
of the existing taxes. This Agree-
ment shall also apply to any substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of this Agreement
in addition to, or in place of, the ex-
isting taxes if the competent authori-
ties of the Contracting Parties so
agree. Furthermore, the taxes cove-
red may be expanded or modified by
mutual agreement of the Contracting
Parties in the form of an exchange of
letters. The competent authorities of
the Contracting Parties shall notify
each other of any substantial changes
to the taxation and related informa-
tion gathering measures covered by
this Agreement.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid
sidan av eller i stället för de för när-
varande utgående skatterna. Om de
avtalsslutande parternas behöriga
myndigheter kommer överens om
detta tillämpas avtalet även på skat-
ter av i huvudsak likartat slag som
efter undertecknandet av avtalet tas
ut vid sidan av eller i stället för de
för närvarande utgående skatterna.
De skatter som omfattas av avtalet
kan dessutom utökas eller ändras ge-
nom ömsesidig överenskommelse
mellan de avtalsslutande parterna ge-
nom utväxlande av brev. De behöri-
ga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplysningar
som omfattas av detta avtal.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

(a) the term “Contracting Party”

means the Kingdom of the Nether-
lands, in respect of the Netherlands
Antilles, or the Kingdom of Sweden
as the context requires;

(b) the term “Netherlands Antil-

les” means that part of the Kingdom
of the Netherlands that is situated in
the Caribbean Sea and consisting of
the Island Territories of Bonaire,
Curaçao, Saba, St. Eustatius and
St. Maarten (Dutch part) including
the territorial waters thereof and the
part of the seabed and its subsoil un-
der the Caribbean Sea over which
the Kingdom of the Netherlands has
sovereign rights in accordance with
international law but excluding the
part thereof relating to Aruba;

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”avtalsslutande part” avser

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna eller
Konungariket Sverige beroende på
sammanhanget,

b) ”Nederländska Antillerna” av-

ser den del av Konungariket Neder-
länderna som är belägen i Karibiska
havet och består av territorierna
Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eusta-
tius och St. Maarten (den del som
tillhör Nederländerna) inbegripet
tillhörande territorialvatten och den
del av Karibiska havets havsbotten
och dess underlag över vilka
Konungariket Nederländerna utövar
suveräna rättigheter i överensstäm-
melse med folkrättens regler, med
undantag för den del som tillhör
Aruba,

background image

5

SFS 2009:1286

(c) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

(d) the term “competent autho-

rity” means

(i) in the case of the Netherlands

Antilles, the Minister of Finance or
his authorised representative;

(ii) in the case of Sweden, the Mi-

nister of Finance, his authorised re-
presentative or the authority which is
designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

(e) the term “person” includes an

individual, a company and any other
body of persons;

(f) the term “company” means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

(g) the term “publicly traded com-

pany” means any company whose
principal class of shares is listed on a
recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily
purchased or sold by the public.
Shares can be purchased or sold “by
the public” if the purchase or sale of
shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of inves-
tors;

(h) the term “principal class of

shares” means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

(i) the term “recognised stock ex-

change” means any stock exchange
agreed upon by the competent autho-
rities of the Contracting Parties;

(j) the term “collective investment

fund or scheme” means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term “public collec-
tive investment fund or scheme”

c) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges territo-
rialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstämmel-
se med folkrättens regler, utövar su-
veräna rättigheter eller jurisdiktion,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i fråga om Nederländska Antil-

lerna, finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud;

2) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan personsam-
manslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning” avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är no-
terat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
”av allmänheten” om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan

börs som de behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande parterna kommit
överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller

kollektivt investeringssystem” avser
alla åtaganden för kollektiva investe-
ringar oavsett juridisk form. ”Publik
kollektiv investeringsfond eller pu-

background image

6

SFS 2009:1286

means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed “by the
public” if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or expli-
citly restricted to a limited group of
investors;

(k) the term “tax” means any tax

to which this Agreement applies;

(l) the term “Applicant Party”

means the Contracting Party reques-
ting information;

(m) the term “Requested Party”

means the Contracting Party re-
quested to provide information;

(n) the term “information gathe-

ring measures” means laws and ad-
ministrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested in-
formation;

(o) the term “information” means

any fact, statement or record in any
form whatever;

(p) the term “criminal laws”

means all criminal laws designated
as such under domestic law irrespec-
tive of whether contained in the tax
laws, the criminal code or other sta-
tutes;

(q) the term “criminal tax matters”

means tax matters involving inten-
tional conduct which is liable to pro-
secution under the criminal laws of
the Applicant Party.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the mea-
ning that it has at that time under the
law of that Party, any meaning under
the applicable tax laws of that Party

blikt kollektivt investeringssystem”
avser varje kollektiv investerings-
fond eller kollektivt investeringssys-
tem vars andelar, aktier eller andra
rättigheter fritt kan köpas, säljas eller
lösas in av allmänheten. Andelar,
aktier eller andra rättigheter i fonden
eller systemet kan fritt köpas, säljas
eller lösas in ”av allmänheten” om
köp, försäljning eller inlösen inte
underförstått eller uttryckligen be-
gränsats till en avgränsad krets av in-
vesterare,

k) ”skatt” avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den av-

talsslutande part som begär upplys-
ningar,

m) ”anmodad part” avser den av-

talsslutande part som har anmodats
att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upp-

lysningar” avser lagstiftning och ad-
ministrativa åtgärder eller domstols-
åtgärder vilka möjliggör för en av-
talsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje fak-

tauppgift, meddelande, handling el-
ler annan dokumentation oavsett
form,

p) ”strafflagstiftning” avser all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning oberoende
av om den återfinns i skattelagstift-
ningen, strafflagstiftningen eller
andra författningar,

q) ”skattebrottsärenden” avser

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande, vilket enligt straff-
lagstiftningen i den anmodande par-
ten kan bli föremål för åtal.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som

background image

7

SFS 2009:1286

prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that
Party.

uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

Requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the Re-
quested Party if such conduct occur-
red in the Requested Party.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upplys-
ningar ska utbytas utan avseende på
om det handlande som är föremål för
utredning skulle ha utgjort ett brott
enligt den anmodade partens lagstift-
ning om ett sådant handlande utförts
i den anmodade parten.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the Requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
Applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
Requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten inte räck-
er till för att tillmötesgå en begäran
om upplysningar, ska den anmodade
parten – utan hinder av att den anmo-
dade parten kanske inte har behov av
upplysningarna för sina egna be-
skattningsändamål – vidta alla rele-
vanta åtgärder för att inhämta och
lämna de begärda upplysningarna.

3. If specifically requested by the

competent authority of an Applicant
Party, the competent authority of the
Requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the ex-
tent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authority
for the purposes specified in Article
1 of this Agreement, has the autho-
rity to obtain and provide upon re-
quest:

(a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av hand-
lingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom sin behöriga myndig-
het på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i detta avtal, in-
hämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person som agerar i

background image

8

SFS 2009:1286

ary capacity including nominees and
trustees;

(b) information regarding the ow-

nership of companies, partnerships,
trusts, foundations, “Anstalten” and
other persons, including, within the
constraints of Article 2, ownership
information on all such persons in an
ownership chain; in the case of
trusts, information on settlors,
trustees, beneficiaries and protectors;
and in the case of foundations, infor-
mation on founders, members of the
foundation council and beneficiaries.
Further, this Agreement does not
create an obligation on the Contrac-
ting Parties to obtain or provide ow-
nership information with respect to
publicly traded companies or public
collective investment funds or sche-
mes unless such information can be
obtained without giving rise to dis-
proportionate difficulties.

5. The competent authority of the

Applicant Party shall provide the fol-
lowing information to the competent
authority of the Requested Party
when making a request for informa-
tion under this Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

(a) the identity of the person under

examination or investigation;

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the Applicant Party
wishes to receive the information
from the Requested Party;

(c) the tax purpose for which the

information is sought;

(d) the grounds for believing that

the information requested is held in
the Requested Party or is in the pos-
session or control of a person within
the jurisdiction of the Requested
Party;

egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag, truster,
stiftelser, ”Anstalten” och andra per-
soner, däri inbegripet – med de be-
gränsningar som följer av artikel 2 –
upplysningar om ägarförhållandena
rörande alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare, för-
månstagare och ”protectors”; i fråga
om stiftelser, upplysningar om stif-
tare, ledamöter i styrelsen och desti-
natärer. Detta avtal medför inte skyl-
dighet för de avtalsslutande parterna
att inhämta eller lämna upplysningar
om ägarförhållanden i bolag vars ak-
tier är föremål för allmän omsättning
eller i publika kollektiva investe-
ringsfonder eller publika kollektiva
investeringssystem, såvida inte såda-
na upplysningar kan inhämtas utan
att det medför oproportionerligt stora
svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna kan antas
vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, inbegripet deras närmare
beskaffenhet och i vilken form som
den anmodande parten önskar att få
upplysningarna från den anmodade
parten,

c) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

background image

9

SFS 2009:1286

(e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

(f) a statement that the request is

in conformity with the law and admi-
nistrative practices of the Applicant
Party, that if the requested informa-
tion was within the jurisdiction of
the Applicant Party then the compe-
tent authority of the Applicant Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the Applicant
Party or in the normal course of ad-
ministrative practice and that the in-
formation request is in conformity
with this Agreement;

(g) a statement that the Applicant

Party has pursued all means avai-
lable in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

Requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the Applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the Requested
Party shall:

(a) confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the Applicant Party and shall notify
the competent authority of the Appli-
cant Party of deficiencies in the re-
quest, if any, within 60 days of the
receipt of the request; and

(b) if the competent authority of

the Requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the Applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its re-
fusal.

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

f) uppgift om att begäran är i över-

ensstämmelse med lagstiftning och
administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion –
skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller vederta-
gen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten:

a) till den behöriga myndigheten i

den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet un-
derrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventu-
ella brister i begäran, och

b) om den behöriga myndigheten i

den anmodade parten inte har kunnat
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna inom 90 dagar från det
att begäran togs emot, däri inbegri-
pet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller
om den behöriga myndigheten väg-
rar att lämna upplysningarna, ska
den omedelbart underrätta den an-
modande parten om detta och ange
skälen för att den inte kunnat inhäm-

background image

10

SFS 2009:1286

ta och tillhandahålla upplysningarna,
vilka hinder som föreligger eller skä-
len för dess vägran.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent au-
thority of the other Contracting Party
to enter the territory of the first-men-
tioned Party to interview individuals
and examine records with the written
consent of the persons concerned.
The competent authority of the
second-mentioned Party shall notify
the competent authority of the first-
mentioned Party of the time and
place of the meeting with the indivi-
duals concerned.

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande
parten närvarar i den förstnämnda
parten för att höra fysiska personer
och granska handlingar efter skrift-
ligt medgivande av de berörda perso-
nerna. Den behöriga myndigheten i
den sistnämnda parten ska meddela
den behöriga myndigheten i den
förstnämnda parten om tid och plats
för mötet med dessa personer.

2. At the request of the competent

authority of one of the Contracting
Parties, the competent authority of
the other Contracting Party may al-
low representatives of the competent
authority of the first-mentioned
Party to be present at the appropriate
part of a tax examination in the se-
condmentioned Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en av de avtalsslu-
tande parterna får den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande
parten tillåta att företrädare för den
behöriga myndigheten i den först-
nämnda parten är närvarande vid
skatteutredning i den sistnämnda
parten till den del detta anses lämp-
ligt.

3. If the request referred to in pa-

ragraph 2 is acceded to, the compe-
tent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the examina-
tion. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall
be made by the Party conducting the
examination.

3. Bifalls en begäran enligt punkt

2 ska den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande part som utför ut-
redningen snarast möjligt underrätta
den behöriga myndigheten i den
andra parten om tid och plats för ut-
redningen, om den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av ut-
redningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

background image

11

SFS 2009:1286

Article 7

Possibility of declining a request

1. The Requested Party shall not

be required to obtain or provide in-
formation that the Applicant Party
would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the admi-
nistration or enforcement of its own
tax laws. The competent authority of
the Requested Party may decline to
assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande
parten inte skulle kunna inhämta en-
ligt dess lagstiftning för tillämpning
eller verkställighet av dess egen
skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
får avslå en begäran när begäran inte
har gjorts i överensstämmelse med
detta avtal.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in paragraph 4 of Article
5 shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-, af-
färs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Utan hinder av detta, ska
upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hem-
ligheter eller sådant förfaringssätt
endast på grund av att de uppfyller
villkoren i nämnda punkt.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney,
solicitor or other admitted legal re-
presentative where such communica-
tions are:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice; or

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat
juridiskt ombud, när sådan kommu-
nikation:

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. The Requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed by the taxpayer.

5. En begäran om upplysningar ska

inte avslås på grund av att den skatte-
fordran som föranleder begäran har
bestridits av den skattskyldige.

background image

12

SFS 2009:1286

6. The Requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the App-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the
Applicant Party, or any requirement
connected therewith, which discrimi-
nates against a national of the Re-
quested Party as compared with a na-
tional of the Applicant Party in the
same circumstances.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upplys-
ningarna för tillämpning eller verk-
ställighet av en bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstift-
ning, eller därmed sammanhängan-
de krav, som under samma förhållan-
den diskriminerar en medborgare i
den anmodade parten i förhållande
till en medborgare i den anmodande
parten.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use
such information only for such pur-
poses. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The informa-
tion may not be disclosed to any
other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the ex-
press written consent of the compe-
tent authority of the Requested
Party.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av

en avtalsslutande part med stöd av
detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som
har befattning med taxering eller
uppbörd av, exekutiva åtgärder eller
åtal, eller handläggning av överkla-
gande, avseende de skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana personer
eller myndigheter ska använda dessa
upplysningar endast för sådana ända-
mål. De får yppa upplysningarna vid
offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplys-
ningarna får inte yppas för annan
person, institution eller myndighet
eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten.

Article 9

Costs

Unless the competent authorities

of the Contracting Parties otherwise
agree, ordinary costs incurred in pro-
viding assistance shall be borne by

Artikel 9

Kostnader

Såvida inte de avtalsslutande par-

ternas behöriga myndigheter kom-
mer överens om något annat ska den
anmodade parten svara för sedvan-

background image

13

SFS 2009:1286

the Requested Party, and extraordi-
nary costs incurred in providing
assistance (including reasonable
costs of engaging external advisors
in connection with litigation or
otherwise) shall be borne by the
Applicant Party. At the request of
either Contracting Party, the compe-
tent authorities shall consult as ne-
cessary with regard to this Article,
and in particular the competent aut-
hority of the Requested Party shall
consult with the competent authority
of the Applicant Party in advance if
the costs of providing information
with respect to a specific request are
expected to be significant.

liga kostnader för handräckning och
den anmodande parten för kostnader
för handräckning som inte kan anses
som sedvanliga (däri inbegripet kost-
nader för att anlita utomstående råd-
givare i samband med process eller
för annat ändamål). På begäran av en
av de avtalsslutande parterna ska de
behöriga myndigheterna överlägga i
fråga om denna artikel och särskilt
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten i förväg överlägga
med den behöriga myndigheten i den
anmodande parten om kostnaderna
för att lämna upplysningar med an-
ledning av en begäran förväntas bli
höga.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall en-

act any legislation necessary to com-
ply with, and give effect to, the
terms of this Agreement.

Artikel 10

Lagstiftning om införlivande

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge verkan
åt villkoren i detta avtal.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall jointly
endeavour to resolve any difficulties
or doubts arising as to the interpreta-
tion or application of this Agree-
ment.

2. In addition to the endeavours

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually determine the
procedures to be used under Articles
5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
the purposes of this Article.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter ska gemensamt
söka lösa svårigheter eller tvivelsmål
som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet.

2. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får, utöver vad
som framgår av punkt 1, gemensamt
fastställa de förfaranden som ska till-
lämpas i enlighet med artiklarna 5
och 6.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra vid till-
lämpningen av denna artikel.

background image

14

SFS 2009:1286

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing,
through diplomatic channels, of the
completion of the internal procedu-
res required by its law for the entry
into force of this Agreement.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

på diplomatisk väg skriftligen under-
rätta varandra när de åtgärder vidta-
gits av respektive avtalsslutande part
som krävs för att detta avtal ska träda
i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect
from that date. The provisions of this
Agreement shall apply for any
taxable periods, which could still be
investigated at the moment of the in-
formation request, according to the
laws of the Applicant Party.

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser har tagits emot
och ska tillämpas från och med den
dagen. Bestämmelserna i detta avtal
ska tillämpas på varje beskattnings-
period som fortfarande kan utredas
enligt den anmodande partens lag-
stiftning vid tidpunkten för begäran
om upplysningar.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party at least
six months before the end of any
calendar year.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten minst sex månader
före utgången av något kalenderår.

2. In such event, the Agreement

shall cease to have effect on the first
day of January of the calendar year
next following the end of the six
month period.

3. Notwithstanding any termina-

tion of this Agreement the Contrac-
ting Parties shall remain bound by
the provisions of Article 8 with re-
spect to any information obtained
under this Agreement.

2. I händelse av sådan uppsägning

upphör avtalet att tillämpas från och
med den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden.

3. Utan hinder av uppsägning av

avtalet ska de avtalsslutande parterna
vara fortsatt bundna av bestämmel-
serna i artikel 8 i fråga om upplys-
ningar som erhållits med stöd av
detta avtal.

In witness whereof, the undersig-

ned, being duly authorised thereto,
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris this 10

th day of

September 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris den

10 september 2009 i två exemplar på
engelska språket.

background image

15

SFS 2009:1286

For the Kingdom of Sweden

Per Holmström

For the Kingdom of the Netherlands,
in respect of the Netherlands Antilles

Ersilia de Lannooy

För Konungariket Sverige

Per Holmström

För Konungariket Nederländerna
såvitt avser Nederländska Antillerna

Ersilia de Lannooy

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009