SFS 2009:1289 Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

091289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om prissättningsbesked vid internationella
transaktioner;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller besked om framtida prissättning av internationella

transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap (prissätt-
ningsbesked).

Ett prissättningsbesked är tillämpligt när statlig och kommunal inkomst-

skatt ska bestämmas.

Definitioner m.m.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländ-

ska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara
svenska företeelser avses.

3 §

Vid tillämpningen av denna lag kan ett fast driftställe som en närings-

idkare har i en annan stat än den där näringsidkaren hör hemma, anses vara
en sådan part som avses i 1 §.

4 §

Ekonomisk intressegemenskap anses föreligga om

1. en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller över-

vakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags
kapital, eller

2. samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervak-

ningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

5 §

Med stat avses även annan jurisdiktion som Sverige har ingått skatte-

avtal med.

1 Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

SFS 2009:1289

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1289

6 §

Denna lag ska tillämpas på motsvarande sätt i ett ärende där en ömse-

sidig överenskommelse om prissättning av internationella transaktioner kan
ingås enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

Behörig myndighet

7 §

Skatteverket lämnar prissättningsbesked och fattar övriga beslut enligt

denna lag.

Ansökan om prissättningsbesked

8 §

Näringsidkare som är eller kan förväntas bli skattskyldig enligt in-

komstskattelagen (1999:1229) och som omfattas av ett tillämpligt skatte-
avtal får ansöka om ett prissättningsbesked.

Första stycket gäller även handelsbolag och andra delägarbeskattade juri-

diska personer om någon av delägarna är eller kan förväntas bli skattskyldig
enligt inkomstskattelagen och omfattas av ett tillämpligt skatteavtal.

9 §

Näringsidkare som innan en ansökan ges in vill diskutera förutsätt-

ningarna för ett prissättningsbesked och vad ansökan om prissättningsbesked
bör innehålla, ska ges tillfälle till ett förmöte om inte särskilda skäl talar
emot det.

10 §

En ansökan om prissättningsbesked ska vara skriftlig och ska ges in

till Skatteverket.

11 §

En ansökan om prissättningsbesked ska innehålla de uppgifter som

behövs för att ett prissättningsbesked ska kunna lämnas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en ansökan.

Förutsättningar för prissättningsbesked

12 §

Prissättningsbesked får lämnas om

1. ansökan om prissättningsbesked inte avser en fråga av enkel beskaffen-

het eller transaktioner av mindre omfattning,

2. de transaktioner som omfattas av ansökan kan bedömas fristående från

andra transaktioner som inte omfattas av ansökan,

3. näringsidkaren lämnar de uppgifter som behövs för att en ömsesidig

överenskommelse ska kunna ingås och ett riktigt prissättningsbesked ska
kunna lämnas,

4. information som behövs för att en ömsesidig överenskommelse ska

kunna ingås och dess tillämpning kontrolleras, kan erhållas från de stater
som ska omfattas av den ömsesidiga överenskommelsen, och

5. den i ansökan valda prissättningsmetoden, efter eventuella justeringar,

bedöms kunna ge ett pris som motsvarar vad sinsemellan oberoende parter
skulle ha tillämpat.

background image

3

SFS 2009:1289

13 §

Prissättningsbesked får lämnas bara om

1. en ömsesidig överenskommelse om prissättning av internationella tran-

saktioner har ingåtts med en stat som anges i ansökan om prissättnings-
besked och som Sverige har ingått skatteavtal med, och

2. den ömsesidiga överenskommelsen överensstämmer med ansökan om

prissättningsbesked eller har godtagits av näringsidkaren.

Prissättningsbeskedet

14 §

I ett prissättningsbesked anges hur den framtida prissättningen av

vissa internationella transaktioner ska ske samt de antaganden, villkor och
övriga förutsättningar som ska gälla för beskedets tillämplighet och giltighet.

Prissättningsbeskedet ska stämma överens med den ömsesidiga överens-

kommelse som avses i 13 §.

15 §

Giltighetstiden för ett prissättningsbesked ska bestämmas till mellan

tre och fem beskattningsår om det inte finns särskilda skäl att bestämma gil-
tighetstiden till längre eller kortare tid.

16 §

Ett prissättningsbesked är bindande för Skatteverket avseende pris-

sättningen av de transaktioner som omfattas av beskedet och i förhållande
till den som beskedet avser, om inte annat följer av 18 eller 19 §.

Om prissättningsbeskedet avser ett handelsbolag eller en annan delägar-

beskattad juridisk person som tillämpar beskedet, gäller första stycket i för-
hållande till dess delägare.

Underrättelse

17 §

Näringsidkaren ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Skatteverket,

om

1. sådan omständighet som medför eller kan medföra att de antaganden,

villkor och övriga förutsättningar som har angetts i prissättningsbeskedet
inte uppfylls, eller

2. prissättningsbeskedet inte tillämpas.

Beslut om ändring eller återkallelse av prissättningsbesked

18 §

Skatteverket får ändra ett prissättningsbesked, om näringsidkaren be-

gär det eller om

1. något av de antaganden och villkor eller någon av de övriga förut-

sättningar som har angetts i beskedet i något väsentligt avseende inte upp-
fylls, eller

2. en författningsändring i något väsentligt avseende påverkar en fråga

som beskedet avser.

En ändring enligt första stycket får bara göras om sådana förutsättningar

som avses i 12 och 13 §§ är uppfyllda och näringsidkaren godtar ändringen.

19 §

Skatteverket får återkalla ett prissättningsbesked helt eller delvis om

1. den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för beskedet

helt eller delvis har upphört att gälla,

background image

4

SFS 2009:1289

2. näringsidkaren har underrättat Skatteverket enligt 17 § 2 om att beske-

det inte tillämpas,

3. näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats

enligt 3 kap. 19 eller 27 § eller 5 kap. 2 § andra stycket lagen (2001:1227)
om självdeklarationer och kontrolluppgifter, eller

4. näringsidkaren eller delägarna i ett handelsbolag eller i en annan del-

ägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett
taxeringsbeslut enligt 4 eller 6 kap. taxeringslagen (1990:324) och har begärt
att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som begäran om
omprövning eller överklagandet avser.

Utredning

20 §

Näringsidkaren får uppmanas att inom viss tid komma in med de yt-

terligare uppgifter som behövs när ett ärende om prissättningsbesked ska
prövas.

21 §

Skatteverket får komma överens med näringsidkaren om när, hur och

i vilken omfattning en kontroll av uppgifterna i ett ärende om prissättnings-
besked kan ske.

Tillfälle att yttra sig

22 §

Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om

det inte är onödigt.

I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts

ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att
yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen
(1986:223).

Ansökningsavgift

23 §

Skatteverket ska i samband med att en ansökan om prissättnings-

besked kommer in ta ut en avgift av näringsidkaren för den prövning som
ansökan kan föranleda.

24 §

Skatteverket får i ett enskilt fall besluta om befrielse från hela eller en

del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

25 §

Prissättningsbesked och övriga beslut enligt denna lag får inte över-

klagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ärenden

som kommer in efter ikraftträdandet.

2. Ärenden som har inletts hos regeringen före ikraftträdandet men inte

avgjorts, får överlämnas till Skatteverket för fortsatt handläggning enligt
denna lag.

background image

5

SFS 2009:1289

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009