SFS 2009:1290 Lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

091290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för
kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:479) om ersättning

för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs

kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ärenden och mål om skat-
ter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen tillämpas även i mål
enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
samt i mål enligt 12 kap. 6 eller 6 a § skattebetalningslagen (1997:483). I
ärenden om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor är denna lag dock tillämplig endast om det allmänna ombudet
hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked.

Denna lag är inte tillämplig i ärenden om prissättningsbesked enligt lagen

(2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Lagen
är inte heller tillämplig i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet
enligt skatteavtal som avses i 2 kap. 35 § inkomstskattelagen (1999:1229) el-
ler enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

Med avgifter avses i denna lag sådana avgifter som omfattas av lagen om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Med skattskyldig avses den
vars skyldighet att betala skatt, tull eller avgift har varit föremål för pröv-
ning, liksom den som är ägare till fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

2 Senaste lydelse 2003:746.

SFS 2009:1290

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009