SFS 2009:1292 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

091292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 19 och 27 §§,

samt närmast före 3 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

19 §

2

Handelsbolag ska till ledning för delägarnas taxering lämna de upp-

gifter som avses i 27 §.

Prissättningsbesked

27 §

Den som har fått ett prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska lämna uppgift om
huruvida

1. beskedet har tillämpats, och
2. de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i be-

skedet har uppfyllts.

5 kap.

2 §

3

Svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med fast driftställe i

Sverige och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inte är skyl-
diga att lämna självdeklaration ska lämna särskilda uppgifter om de förhål-
landen som avses i 3 kap. 18 och 19 a §§.

Särskilda uppgifter ska även lämnas om sådana förhållanden som avses i

3 kap. 27 §.

1 Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

2 Tidigare 3 kap. 19 § upphävd genom 2006:1349.

3 Senaste lydelse 2002:539.

SFS 2009:1292

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1292

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)