SFS 2009:1294 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

091294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 11 a och 13 §§ taxerings-

lagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

4 kap.

11 a §

2

En begäran om omprövning får göras efter utgången av den tid som

anges i 9 §, om den avser

1. särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst och föranleds av

Skatteverkets taxeringsbeslut eller av en allmän förvaltningsdomstols beslut
i mål om taxering,

2. tillämpning av 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-

lands bosatta och föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltnings-
domstols beslut om huruvida den lagen eller inkomstskattelagen
(1999:1229) är tillämplig för den aktuella inkomsten,

3. tillämpning av 5 a § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta artister m.fl. och föranleds av Skatteverkets eller en
allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida den lagen eller inkomst-
skattelagen är tillämplig för den aktuella inkomsten, eller

4. prissättning av internationella transaktioner och föranleds av Skatte-

verkets beslut enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid inter-
nationella transaktioner.

En begäran enligt första stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom

ett år från det att beslutet meddelades.

13 §

3

Omprövar Skatteverket självmant ett taxeringsbeslut, får ompröv-

ningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas före utgången av
det femte året efter taxeringsåret.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången av det

femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av

1. Skatteverkets taxeringsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i

mål om taxering avseende annat taxeringsår eller annan skattskyldig,

2. allmän förvaltningsdomstols beslut om tillägg till eller ändring i fastig-

hetstaxering,

1 Prop. 2008/09:182, prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

2 Senaste lydelse 2004:1143.

3 Senaste lydelse 2004:1143.

SFS 2009:1294

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1294

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. Skatteverkets beslut om fastighetstaxering enligt fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152),

4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska avgifter som avses i

62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

5. Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida

inkomstskattelagen i stället för lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för ut-
omlands bosatta artister m.fl. är tillämplig för den aktuella inkomsten,

6. Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-

sättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av
sådant prissättningsbesked.

�ven om tiden för omprövning enligt första stycket har gått ut får Skatte-

verket till den skattskyldiges fördel självmant ompröva ett beslut om skatte-
tillägg så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte
har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)