SFS 2009:1295 Förordning om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

091295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prissättningsbesked vid internationella
transaktioner;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och till-

lämpningsområde som i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid inter-
nationella transaktioner.

�msesidig överenskommelse

3 §

Skatteverket ingår ömsesidig överenskommelse om prissättning av in-

ternationella transaktioner enligt 13 § lagen (2009:1289) om prissättnings-
besked vid internationella transaktioner.

4 §

Om ett ärende om prissättningsbesked är av särskild betydelse eller an-

nars av sådan beskaffenhet att förhandlingen om ömsesidig överens-
kommelse bör handläggas av regeringen, ska Skatteverket med ett eget ytt-
rande överlämna till regeringen den del av ärendet som avser den ömsesidiga
överenskommelsen.

Första stycket gäller inte en ömsesidig överenskommelse enligt det avtal

som avses i 6 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internatio-
nella transaktioner.

Ansökan om prissättningsbesked

5 §

En ansökan om prissättningsbesked ska ges in i fyra exemplar och ska

innehålla

1. namn, postadress och, om sådana nummer finns, organisationsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registrerings-
nummer eller motsvarande utländska nummer, för berörda parter,

2. uppgift om vilka beskattningsår ansökan avser,
3. uppgift om vilka stater som omfattas av ansökan,

SFS 2009:1295

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1295

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. uppgift om i utlandet meddelade motsvarigheter till prissättnings-

besked, som någon av de berörda parterna omfattas av och som avser trans-
aktioner av samma eller liknande slag som de i ansökan,

5. en beskrivning av de berörda parterna samt deras organisation och

verksamhet,

6. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,
7. en funktionsanalys,
8. en jämförbarhetsanalys,
9. en beskrivning av den valda prissättningsmetoden,
10. en redogörelse för varför den valda prissättningsmetoden är lämplig,

och

11. uppgift om antaganden som ligger till grund för den valda prissätt-

ningsmetoden.

6 §

Ansökan om prissättningsbesked och andra handlingar som har läm-

nats i ett ärende enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid inter-
nationella transaktioner eller upprättats eller för granskning omhändertagits
av Skatteverket i sådant ärende, ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte
kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra handlingar.

Avgift

7 §

Avgift enligt 23 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid inter-

nationella transaktioner ska betalas med följande belopp:

Ansökan om prissättningsbesked

150 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

100 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

125 000 kronor

med ändringar

8 §

Om en ansökan omfattar mer än en utländsk stat, ska avgift enligt 7 §

betalas som för en ansökan per utländsk stat.

9 §

Avgiften ska betalas till Skatteverket när ansökan ges in. Om avgiften

inte betalas då, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid.
Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden i vanligt brev eller förmed-
las på annat lämpligt sätt. Om föreläggandet inte följs inom föreskriven tid,
ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)