SFS 2009:1297 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

091297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1233) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:1233) med instruktion

för Sveriges geologiska undersökning ska ha följande lydelse.

9 §

Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att delmålen om efter-

behandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
nås, genom att

1. inventera samt genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersök-

ningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett
eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för
avhjälpande,

2. på begäran av en kommun kunna vara huvudman för saneringsprojekt

där efterbehandling sker helt eller delvis med statsbidrag, och

3. samverka med Naturvårdsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:1297

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009