SFS 2009:1298 Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

091298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:767) om
finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2003:767) om finan-

siering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av ra-
diosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst
140 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polisen
till högst 1 500 000 kr.

6 §

2

Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio-

och teleterminalutrustning – över dels dem som bedriver verksamhet som är
anmäld enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem
som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag – får uppgå till
högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polisen till
högst 90 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:1298

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009