SFS 2009:1299 Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk

091299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om

nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommu-
ner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen.

Uppföljningsansvar

2 §

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvalt-

ningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minorite-
ter och minoritetsspråk. Första stycket gäller inte sådan uppföljning som om-
fattas av 3 §.

3 §

Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters

tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk när det gäller samer och samiska.

Frivillig anslutning till förvaltningsområde

4 §

Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett för-

valtningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från
berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är
kommunen som ska visa att sådant intresse finns hos den berörda minorite-
ten.

Statsbidrag till kommuner och landsting

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på

medel, till de kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, me-
änkieli och samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk.

6 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på

medel, till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stock-

SFS 2009:1299

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1299

holms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län och Västman-
lands län.

7 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på

medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få in-
gå i ett förvaltningsområde.

8 §

Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbi-

draget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommu-
nen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åt-
gärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga

de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av
finska, meänkieli respektive samiska.

9 §

Statsbidraget till kommunerna fastställs med utgångspunkt i dels ett

grundbelopp, som regeringen årligen beslutar, dels antalet invånare i kom-
munen den 1 november året innan bidraget betalas ut.

Kommuner med
– mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
– upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
– upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
– upp till 200 000 invånare får 3 grundbelopp,
– upp till 600 000 invånare får 4 grundbelopp, och
– 600 000 invånare eller mer får 4,5 grundbelopp.
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver

grundbeloppen enligt andra stycket ytterligare statsbidrag med ett belopp
som regeringen årligen beslutar.

10 §

Statsbidraget till landsting lämnas med ett belopp som regeringen år-

ligen beslutar.

11 §

Sametinget ska fastställa och betala ut statsbidraget till de kommuner

som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas
län, Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Länsstyrelsen i
Stockholms län ska fastställa och betala ut statsbidraget till övriga kommu-
ner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 februari varje bi-
dragsår.

12 §

En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna för-

ordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda med-
len och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska
också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts.
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.

background image

3

SFS 2009:1299

Bemyndigande

13 §

Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter

om redovisning enligt 12 §.

Överklagande

14 §

Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får

inte överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av sa-
miska, finska och meänkieli ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009