SFS 2009:1300 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

091300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2005:765) om <br/>statsbidrag f�r nationella minoriteter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2005:765) om statsbi-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">drag f�r nationella minoriteter </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att 9, 10, 1213 och 15 �� samt rubriken n�rmast f�re 13 � ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 13 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kningar om bidrag enligt denna f�rordning pr�vas av L�nsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sen i Stockholms l�n. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om bidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om statsbidrag ska g�ras skriftligen p� en blankett som</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n tillhandah�ller. Ans�kan ska vara egenh�n-<br/>digt undertecknad av beh�rig f�retr�dare f�r organisationen och ha kommit<br/>in till l�nsstyrelsen senast den 1 oktober �ret f�re bidrags�ret. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsammans med ans�kan ska organisationen l�mna sina stadgar och en</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">verksamhetsber�ttelse f�r det senaste verksamhets�ret samt uppgifter om<br/>sammans�ttningen i styrelsen eller motsvarande organ.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Organisationen �r skyldig att l�mna l�nsstyrelsen �ven de andra hand-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lingar och uppgifter som l�nsstyrelsen anser kr�vs f�r pr�vning av ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En organisation som har beviljats bidrag enligt denna f�rordning �r</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">skyldig att l�mna de redovisningshandlingar, verksamhetsber�ttelser och an-<br/>dra uppgifter som L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i varje enskilt fall best�m-<br/>mer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bi-<br/>drag som har beviljats uppg�r till minst sex prisbasbelopp enligt lagen<br/>(1962:381) om allm�n f�rs�kring, av auktoriserad eller godk�nd revisor.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:911px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska i sin �rsredovisning l�mna en</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">samlad redovisning av vilka som har f�tt bidrag, med vilka belopp och f�r<br/>vilka �ndam�l. L�nsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje �r till re-<br/>geringen l�mna en sammanfattande redog�relse f�r vad bidragen har anv�nts</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2007:1136.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1136.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:727.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2007:1136.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1300</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1300</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">till och, om m�jligt, en bed�mning av statsbidragets effekter i f�rh�llande till<br/>syftet med bidragen.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:255px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av ett bidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalnings-</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldig om </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget av n�got annat sk�l �n vad som s�gs i 1 har l�mnats felaktigt</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller med f�r h�gt belopp och mottagaren borde ha insett detta, </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. bidraget inte anv�nds f�r det syfte som anges i 2 �, <br/>4. mottagaren inte l�mnar s�dana handlingar och uppgifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">12 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. villkor i beslutet inte har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 13 �, ska</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bi-<br/>draget. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r l�nsstyrelsen efterge kravet p�<br/>�terbetalning helt eller delvis.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:534px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n f�r meddela de f�reskrifter som be-</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.<br/>2. Best�mmelserna i 12 a � i sin nya lydelse till�mpas f�rsta g�ngen i fr�-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ga om �rsredovisningen f�r 2011.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r bidrag som har beviljats f�re</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CECILIA MALMSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2007:1136.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2007:1136.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2005:765) om
statsbidrag f�r nationella minoriteter;

utf�rdad den 26 november 2009.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2005:765) om statsbi-

drag f�r nationella minoriteter

dels att 9, 10, 1213 och 15 �� samt rubriken n�rmast f�re 13 � ska ha f�l-

jande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 13 a �, av f�ljande

lydelse.

9 �

1

Ans�kningar om bidrag enligt denna f�rordning pr�vas av L�nsstyrel-

sen i Stockholms l�n.

Ett beslut om bidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av beslutet.

10 �

2

En ans�kan om statsbidrag ska g�ras skriftligen p� en blankett som

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n tillhandah�ller. Ans�kan ska vara egenh�n-
digt undertecknad av beh�rig f�retr�dare f�r organisationen och ha kommit
in till l�nsstyrelsen senast den 1 oktober �ret f�re bidrags�ret.

Tillsammans med ans�kan ska organisationen l�mna sina stadgar och en

verksamhetsber�ttelse f�r det senaste verksamhets�ret samt uppgifter om
sammans�ttningen i styrelsen eller motsvarande organ.

Organisationen �r skyldig att l�mna l�nsstyrelsen �ven de andra hand-

lingar och uppgifter som l�nsstyrelsen anser kr�vs f�r pr�vning av ans�kan.

12 �

3

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna f�rordning �r

skyldig att l�mna de redovisningshandlingar, verksamhetsber�ttelser och an-
dra uppgifter som L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i varje enskilt fall best�m-
mer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bi-
drag som har beviljats uppg�r till minst sex prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allm�n f�rs�kring, av auktoriserad eller godk�nd revisor.

12 a �

4

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska i sin �rsredovisning l�mna en

samlad redovisning av vilka som har f�tt bidrag, med vilka belopp och f�r
vilka �ndam�l. L�nsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje �r till re-
geringen l�mna en sammanfattande redog�relse f�r vad bidragen har anv�nts

1 Senaste lydelse 2007:1136.

2 Senaste lydelse 2007:1136.

3 Senaste lydelse 2009:727.

4 Senaste lydelse 2007:1136.

SFS 2009:1300

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1300

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

till och, om m�jligt, en bed�mning av statsbidragets effekter i f�rh�llande till
syftet med bidragen.

�terbetalning och �terkrav

13 �

5

Mottagaren av ett bidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har

f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l �n vad som s�gs i 1 har l�mnats felaktigt

eller med f�r h�gt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte anv�nds f�r det syfte som anges i 2 �,
4. mottagaren inte l�mnar s�dana handlingar och uppgifter som avses i

12 �, eller

5. villkor i beslutet inte har f�ljts.

13 a �

Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 13 �, ska

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bi-
draget. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r l�nsstyrelsen efterge kravet p�
�terbetalning helt eller delvis.

15 �

6

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n f�r meddela de f�reskrifter som be-

h�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.
2. Best�mmelserna i 12 a � i sin nya lydelse till�mpas f�rsta g�ngen i fr�-

ga om �rsredovisningen f�r 2011.

3. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r bidrag som har beviljats f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

CECILIA MALMSTR�M

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1136.

6 Senaste lydelse 2007:1136.

;