SFS 2009:1300 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

091300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:765) om statsbi-

drag för nationella minoriteter

dels att 9, 10, 12�13 och 15 §§ samt rubriken närmast före 13 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande

lydelse.

9 §

1

Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av Länsstyrel-

sen i Stockholms län.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

10 §

2

En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på en blankett som

Länsstyrelsen i Stockholms län tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhän-
digt undertecknad av behörig företrädare för organisationen och ha kommit
in till länsstyrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.

Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar och en

verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om
sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.

Organisationen är skyldig att lämna länsstyrelsen även de andra hand-

lingar och uppgifter som länsstyrelsen anser krävs för prövning av ansökan.

12 §

3

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är

skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och an-
dra uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län i varje enskilt fall bestäm-
mer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bi-
drag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, av auktoriserad eller godkänd revisor.

12 a §

4

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i sin årsredovisning lämna en

samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för
vilka ändamål. Länsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till re-
geringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts

1 Senaste lydelse 2007:1136.

2 Senaste lydelse 2007:1136.

3 Senaste lydelse 2009:727.

4 Senaste lydelse 2007:1136.

SFS 2009:1300

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1300

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till
syftet med bidragen.

�&terbetalning och återkrav

13 §

5

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt

eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,
4. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i

12 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

13 a §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska

Länsstyrelsen i Stockholms län besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bi-
draget. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis.

15 §

6

Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela de föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 12 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i frå-

ga om årsredovisningen för 2011.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1136.

6 Senaste lydelse 2007:1136.