SFS 2009:1301 Förordning om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

091301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1140) med
instruktion för Ungdomsstyrelsen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1140) med instruktion

för Ungdomsstyrelsen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Ungdomsstyrelsen fullgör uppgifter enligt

1. förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer,
2. förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som före-

bygger och motverkar diskriminering,

3. förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår

personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar,

4. förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering,
5. förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdo-

mar,

6. förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt,
7. förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism

och liknande former av intolerans,

8. förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på

etnisk grund, och

9. förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homo-

sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:61.

SFS 2009:1301

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009